Huvudmeny Styrelse Stadgar Ekonomi Vinterunderhåll Arkiv Välkommen till Allt-i-Kummelnäs
Kartor & vägar Vart vänder jag mig? Nyheter via mail Handdator Externa länkar

Kummelnäs Vägförening

På denna sida:

· Planområde F
· Kummelnäs Vägförenings
kalkyl för väg-
ombyggnation
och naturmark

© 2007
Kummelnäs Vägförening

Utvecklad av...

ver 2.5

Detaljplaneområde F i Kummelnäs (Solviksområdet)

Detaljplaneområde F är beläget mellan Kummelnäsvägen och Sågsjön/Näckdjupet, detaljplanen omfattar 146 befintliga fastigheter för bostadsändamål. Området ingår i Kummelnäs Vägförenings skötselansvar för drift och underhåll av vägarna. I samrådsförslaget som presenteras för synpunkter 8 maj - 29 juni 2007 finns ett alternativ (alt. B) med fortsatt enskild väghållning. Se Kummelnäs Vägförenings kalkyl för vägombyggnation och naturmark nedan.

Vid fortsatt enskilt huvudmannaskap för Solviksområdet avser Kummelnäs Vägförening att:

  • Bevara vägarnas karaktär
  • Fortsätta med grus som ytmaterial
  • Upprusta vägar och naturmark med varsam hand
  • Genomföra arbetena till en betydligt lägre kostnad än i det kommunala alternativet.
    Totalt 11,4 miljoner kronor istället för 32,3 miljoner kr enligt det kommunala alternativet i gatukostnadsutredningen.
    Den största delen av skillnaden förklaras av att Nacka kommun avser att skifta ut (byta ut materialet) stora delar av vägarna. Kummelnäs Vägförening däremot avser att endast byta ut material i de delar av vägkroppen som kräver det för att uppfylla detaljplanens bärighetskrav. Kummelnäs Vägförening avser inte heller att asfaltsbelägga vägarna.
Beräknade kostnader enligt Kummelnäs Vägförenings kalkyl för vägombyggnation och naturmark, nedan, (som jämförelse har även kommunens siffror från den kommunala gatukostnadsutredningen tagits med).

Preliminär kostnad för väg & naturmark inom
detaljplan för Solviksområdet (Område F)
Enskilt
(alt. B)
Kommunalt
(alt. A)
Tomt (F) med permanenthus72 000 kr149 000 kr
Tomt (f) med fritidshus72 000 kr195 000 kr
Obebyggd tomt72 000 kr241 000 kr
Ny tillkommande tomt136 000 kr470 000 kr
Tomt med angöring till Kummelnäsvägen9 000 kr12 000 kr

Kummelnäs Vägförenings kalkyl för vägombyggnation och naturmark

Kummelnäs Vägförenings kalkyl för vägombyggnation och naturmark gäller endast vid fortsatt enskilt huvudmannaskap (alt. B). För framtida kommunalt huvudmannaskap (alt. A) gäller kommunens gatukostnadsutredning.

Ovanstående dokument kan även beställas i pappersform, ring 073-4026197.


Överst på sidan.