Huvudmeny Styrelse Stadgar Ekonomi Vinterunderhåll Arkiv Välkommen till Allt-i-Kummelnäs
Kartor & vägar Vart vänder jag mig? Nyheter via mail Handdator Externa länkar
Sektioner/planområden => 2B/Nordöstra (DP391) 2C/Västra (DP497) Sydöstra (DP560) Norra (område A)

Kummelnäs Vägförening

Bilden i full storlek
Område G
Klicka för karta
i nytt fönster.
Zooma sedan in/ut
genom att klicka.
© 1999-2016
Kummelnäs Vägförening

Utvecklad av...

ver 2.5

Information gällande blivande sektion i Sydöstra Kummelnäs
(DP560, tidigare 'planområde G')

Delområdet består av de fastigheter som omfattas av detaljplan 560, som vann laga kraft 2014-07-22, samt ytterligare nio fastigheter längs Vikingshillsvägen. Planarbetet för DP560 har gjorts enligt kommunens modellen för 'förnyelseområden'.

DatumSammanfattning
15-03-11Protokoll från mötet 9 mars. Nu har lantmäteriet skickat protokollet från mötet i måndags.  Läs mer
15-03-04Förrättningsmöte 23 mars. Det kommer att hållas två förrättningsmöten för Sydöstra Kummelnäs. Mötet 9 mars berör alla (se inlägg 15-02-19 nedan) medan mötet 23 mars endast berör de fastigheter där vägföreningen ska lösa in mark (i enlighet med detaljplanen). Nedan finns länkar till kartor för de fastigheter som berörs av inlösen, samt KVFs yrkanden och kallelsen till mötet 23 mars.  
15-02-19Förrättningsmöte 9 mars. Förrättningsmötet hålls 9 mars kl 18:00 i Kummelnäs Kapell. Syftet med lanmäteriförrättningen är att bilda en separat sektion för fastigheter inom planområdet. I praktiken berör förrättningen i stort sett bara fastighetsägarna inom Sydöstra Kummelnäs.
Andelstalen är desamma som idag, men samlas i en separat sektion.
Kallelse m.m. finns nedan:  
15-01-15Information om bildande av sektion. Det arbete som kommer att utföras av lantmäteriet kommer dels att bilda en sektion för planområdet, och dels hantera inlösen av ny vägmark enligt de avtal som vägföreningen tecknat med berörda fastighetsägare. Arbetet med sektionsbildning kommer att göras först eftersom det är den mest grundläggande delen för att kunna anta en budget för arbetena i området och komma igång med dessa. 
14-08-13Ansökan om förrättning. Ansökan om anläggningsförrättning hos Lantmäterimyndigheten i Nacka är inskickad 2014-08-12.  Läs mer
14-08-04Detaljplanen har vunnit laga kraft. Den nya detaljplanen vann laga kraft 22 juli. Det innebär att vägföreningen nu kommer att ansöka om en förrättning för det nya planområdet, och när den är klar kalla medlemmarna inom planområdet till en extra stämma för att fastställa budget. Därefter påbörjas vägarbetena.  Läs mer
14-06-25Överklagan avslagen. Den överklagan som skickades till Länstyrelsen har avslagits, här finns en länk till beslutet.  Läs mer
14-04-29Ett överklagande av planen. Kommunfullmäktige antog detaljplanen för område G i mars. Tyvärr har ett överklagande inkommit, men även ett överklagande stoppar upp processen. Ärendet är nu lämnat från kommunen till Länsstyrelsen som prövar överklagandet. 
14-02-07Genomförandeavtalet godkänt. Kommunen har nu meddelat att Tekniska Nämnden har godkänt genomförandeavtalet för område G i sydöstra Kummelnäs. Enligt kommunens tidplan ska nu detaljplanen antas av Kummonfullmäktige den 17 mars. Ta del av avtalet i dess helhet   Läs mer
13-12-05Genomförandeavtalet klart. Genomförandeavtalet för område G är nu klart. Efter diverse mindre justeringar under november blev det klart. Victor har fått muntligt OK från Fredrik Bengtsson på de ändringar vägföreningen föreslagit. Original skrivs på av Victor nästa vecka och ska sedan godkännas i tekniska nämnden på kommunen. Tidtabellen för antagande av detaljplanen är satt, angatande till våren! 
13-10-16Informationsmöte 5 november. Samtliga medlemmar/boende inom Sydöstra Kummelnäs (omr G) inbjuds till informationsmöte i Kummelnäs Kapell tisdag 5 maj kl 19:00.  Läs mer
13-10-09Anbudsförfrågan. Föreningen begär in anbud för bärighetsförbättringar. Annons är införd i Nacka Värmdö Posten 8 oktober 2013 (Nr 41) med nedanstående text.


Anbudsförfrågan bärighetsförbättringar i Kummelnäs

Kummelnäs Vägförening begär härmed in anbud för bärighetsförbättringar av grusvägar i Sydöstra Kummelnäs. Anbud önskas senast 2013-10-22.

För underlag, se:
www.kummelnas.se/kvf/omrg

 
13-07-04Lägesbeskrivning genomförandeavtal. Styrelsen uppfattade, efter långa förhandlingar med Nacka Kommuns projektledare, Fredrik Bengtsson (han har telefonnummer 0704319374) att vi i början av juni var så gott som överens om ett genomförandeavtal avseende område G.

Nu visar det sig att kommunen vägrar backa på ett krav som styrelsen anser vara avgörande: en kravspecifikation som heter "ATB väg". Detta är en mycket omfattande dokumentation som beskriver allt man kan tänka sig när Trafikverket bygger vägar. Styrelsen har försökt förmå kommunen att specificera relevanta krav på vägombyggnationen, samt att närmare förklara vilka delar av ATB väg de anser vara tillämpliga. Ingen kan ge något svar! Styrelsen kan därför inte längre överblicka totalkostnaden.

Därmed har styrelsen kommit till en punkt där det inte längre går att göra relevanta kalkyler eller överblicka konsekvenser. Det går alltså inte att beräkna vägkostnaderna med nuvarande otydliga krav. Kravet på "ATB väg" har aldrig tidigare funnit i någon annan detaljplan.

Styrelsen har därför beslutat att tillsvidare inte underteckna genomförandeavtalet.

En utomstående vägexpert har kontaktats i ett sista försök att finna en lösning med kommunen. Styrelsen har för avsikt att kalla medlemmarna till ett informationsmöte så fort vi har ett relevant underlag för diskussion. Troligen i mitten av september.

Enligt uppdrag,
Victor Brott, Ordförande 
13-05-23Kommunens utskick förvånar. Styrelsen är förvånad över det utskick som kommunen gjorde i början av veckan. Utskicket innehåller en inbjudan till möten där kommunen ska presentera sin syn på hur planarbetet genomförts. Man nämner också alternativet med kommunalt huvudmannaskap, vilket skulle innebära att stora delar av planprocessen skulle göras om igen.

Utskicket förvånar som sagt styrelsen eftersom det är styrelsens uppfattning att vi nu är mycket nära en uppgörelse om ett genomförandeavtal. Kommunen har utlovat ett (sista?) förslag till avtalstext v22. 
13-04-19Informationsmöte 5 maj. Samtliga medlemmar/boende inom Sydöstra Kummelnäs (omr G) inbjuds till informationsmöte i Kummelnäs Kapell söndag 5 maj kl 13:00.  Läs mer
13-03-21Vägföreningen har fått ett avtalsförslag. Fredag 15 mars fick styrelsen ett förslag till genomförandeavtal från kommunen. Styrelsen går nu igenom avtalet tillsammans med föreningens jurist för att säkerställa att avtalet motsvarar detaljplanens krav och de avsikter som styrelsen förmedlade till kommunen efter mötet 27 januari. 
13-02-05Vägarbeten i egen regi. I diskussionerna på informationsmötet 27 januari fanns nästintill full uppslutning för förslaget att 'vägföreningen rustar i egen regi upp vägarna innan kommunen lägger VA'. Styrelsen kommer därför att arbete vidare för att teckna ett genomförandeavtal med kommunen för ett genomförande enligt ovan. Då genomförandeavtalet är undertecknat kan kommunen anta detaljplanen. 
13-01-11Informationsmöte för medlemmar. Samtliga medlemmar/boende inom Sydöstra Kummelnäs (omr G) inbjuds till informationsmöte i Kummelnäs Kapell söndag 27 januari kl 09:30-10:45.  Läs mer
12-11-19Brev till förvaltningscheferna. Läs ordförande Victor Brotts brev till de fyra av Nacka Kommuns förvaltningschefer som är ansvariga för hanteringen av område G - ett sista försök från vägföreningen för att lösa frågan om kommunens höga krav på upprustning av vägarna i planområdet.  Läs mer
12-09-21Kommunen fortsätter säga nej. Styrelsen hade gått med på en samordning med kommunen på så sätt att kommunens entreprenör byter materialet i den resterande delen av vägkroppen till samma pris som det hade kostat vägföreningen om vi hade beställt jobbet separat. Styrelsen har räknat fram vad den urskiftning av ca 60% av vägkroppen skulle kosta föreningen genom dess egna entreprenörer. Den siffran meddelades till kommunens projektledare Fredrik Bengtsson för ca två veckor sedan.

Idag har vi erhållit kommunens svar. Fredrik Bengtsson meddelar att hans chefer har sagt nej, dels på grund av priset och dels av principiella (men icke redovisade) skäl. Han har dock lovat att föra en ny diskussion med sina överordnade i oktober. 
12-08-24Informationsmöte för medlemmar. Samtliga medlemmar/boende inom Sydöstra Kummelnäs (omr G) inbjuds till informationsmöte i Kummelnäs Kapell tisdag 4 september kl 19.  Läs mer
12-06-25Information om planområde G i Sydöstra Kummelnäs. Vägföreningens styrelse har under våren försökt hitta en acceptabel lösning för vägombyggnationer i samband med VA-läggning. Kommunen vill helst att både vägföreningens vägarbeten och deras VA-arbeten görs i en gemensam entreprenad där de sköter upphandlingen enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). Hur prisbilden då blir vet ingen innan anbuden kommit in. Detta alternativ minskar kommunens risk, men riskerar att bli mycket dyrt för de boende. Styrelsen har därför försökt hitta alternativ som är mer kostnadseffektiva för de boende, och som alla uppnår samma bärighet på vägen i slutändan. Självklart ska vägföreningens medlemmar stå för sina kostnader, men det måste ske på ett sätt där kostnaderna kan förutses och inte riskerar att skena okontrollerat.

Efter ett par veckors grubblande har kommunens handläggare nu kommit fram till att även vägföreningens tredje förslag inte faller dem i smaken. Kommunens ansvariga handläggare har nu semester till 13 augusti, så tyvärr kommer inte mycket att kunna ske innan dess.

Styrelsen får många frågor från de boende om kostnaderna. Den kalkyl som nu gäller visar på ca 75000 kr per fastighet för de åtgärder som vägföreningen anser nödvändiga enligt detaljplanens krav. Om vi skulle acceptera kommunens nuvarande (skärpta) krav skulle det tillkomma ytterligare minst ca 60000 kr per fastighet, kanske betydligt mer.

I detalj kan man säga att det är en sak som skiljer i kommunens och vägföreningens synsätt. Kommunen anser sig ha rätt att säga att den befintliga vägkroppen inte har tillräckligt bra bärighet eftersom den inte innehåller exakt "rätt" blandning av grus och stenstorlekar. Vägföreningen däremot vet att vägarna, i stort sett överallt, har en bärighet som uppfyller den föreslagna kommande detaljplanens krav. Dagligen trafikeras vägarna med fordon som motsvarar dessa krav (t.ex. Cija/Sita's tanktömningsbilar som fullastade väger 26 ton). 

Överst på sidan.