Kummelnäs Vägförening

Arkiv årsvis:

· Arkiv 2015
· Arkiv 2014
· Arkiv 2013
· Arkiv 2012
· Arkiv 2011
· Arkiv 2010
· Arkiv 2009
· Arkiv 2008
· Arkiv 2007
· Arkiv 2006
· Arkiv 2005
· Arkiv 2004
· Arkiv 2003
· Arkiv 2002
· Arkiv 2001
· Arkiv 2000
· Arkiv 1999

© 1999-2016
Kummelnäs Vägförening

Utvecklad av...

ver 2.5

Arkiv

Här finns samtliga nyhetsinlägg från 2015.

DatumSammanfattning
15-11-27Plusgirot avslutat. Föreningen har (på grund av ökade bankavgifter och försämrade tjänster) beslutat att gå över till enbart Bankgiro.
Betalningar till föreningen ska i framtiden göras till BankGiro 611-1827.
Inbetalningskort för kommande avgifter kommer att ange detta nummer. 
15-04-12Kummelnäsvägen avstängd. I och med kommunens arbeten med gångbanan på Kummelnäsvägen (se nedan) kommer Kummelnäsvägen att vara avstängd utanför dagis. Hänvisningsskyltar finns uppsatta. Observera att detta är arbeten som utförs av kommunen. Arbetena beräknas pågå under april. Kontakperson är Charlotte Bjurqvist 0707-427717 (byggledare/konsult, Rockstore Engineering). 
15-03-25Utbyggnad av gångbana vi förskola. Vid årsstämman för sex år sedan beslöt Vägföreningens medlemmar att väsentligen höja trafiksäkerheten längs med Kummelnäsvägen/Lövbergavägen.
Detta genom att bekosta och anlägga en trottoar från Kummelnäs Förskola till korsningen med Rensättravägen, det tog 5 månader att genomföra projektet.
Dessförinnan övertog Nacka Kommun de första 70 meter av Kummelnäsvägen från bussvändplan fram till Kummelnäs Förskola. Det har tagit 6 (!) års planering men nu skall det äntligen ske under våren 2015.
Victor Brott
Ordförande

----------------------------------------------------------
Till Kummelnäs vägförening
För kännedom och fortsatta kontakter i samband med utbyggnad av gångbana vi förskola.
Nacka kommun har handlat upp utbyggnad av gångbana längs Kummelnäsvägen mellan förskola och vändslinga för bussar. I utbyggnaden ingår även ny belysning och en del uppfyllnadsarbeten och återställningsarbeten vid privat fastighet.
Slutbesiktning av utbyggda anläggningar ska ske senast den 22 maj i vår.

Under utbyggnadstiden eller del av utbyggnadstiden kommer Kummelnäsvägen behöva stängas av för biltrafik. Kummelnäsvägen ska vara öppen för gång- och cykeltrafik på aktuell sträcka.
Sedvanliga trafikanordningsplaner ska upprättas innan avstängning av väg får ske. Under tiden för avstängning har vi räknat med att trafiken hänvisas till Föreningsvägen-Lövbergavägen enligt bifogad karta.
Så som omgivningen ser ut så ser vi det som det mest naturliga alternativet. När den tillfälliga avstängningen blir känd kanske en del kommer att använda Solviksvägen istället.

Byggledare för denna utbyggnad kommer att vara Charlotte Bjurquist på Rockstore Engineering AB.
Vid vändslingan har Kummelnäs vägförening en informationstavla, denna behöver tillfälligt tas ner i samband med arbeten som ska göras.

Vänliga hälsningar
Ingrid Johansson
Exploateringsingenjör
Nacka kommun, Exploateringsenheten
----------------------------------------------------------
 
15-02-19Förrättningsmöte Sydöstra Kummelnäs (omr G). På måndag 9 mars hålls förrättningsmöte av lantmäteriet i Kummelnäs Kapell. Inbjudan finns nedan och mer info på område Sydöstra.
Kallelse m.m. finns nedan:  
15-01-29Protokoll från årsmötet. I nästa vecka skickas protokoll från årsmötet 24 januari samt inbetalningskort för vägavgiften ut till samtliga medlemmar per post. Sista betaldag för vägavgiften är 2 mars 2015, som tidigare meddelats i kallelsen. Protokollet finns även att ta del av via denna länk.  Läs mer
15-01-16Förtydligande angående revisionsberättelsen. Som den uppmärksamme har noterat var inte revisionsberättelsen som ingick i kallelsen till årsmötet undertecknad. Att göra så hade föreningen fått OK av från den externa revisorn Ingrid Ståhl på BDO. Anledningen är logistik, tidsaspekter och julledighet. Till att börja med ska samtliga ordinarie ledamöter skriva på årsbokslutet, först när revisorerna får årsbokslutet i original kan de underteckna revisionsberättelsen. Kallelsen var tvungen att lämnas till tryckeriet 7 jan för att kunna skickas 9 jan. Som ni ser av länken 'Läs mer' nedan undertecknades revisionsberättelsen 8 januari och postades därefter av Ingrid till styrelsen. I 'Läs mer'-länken ingår även sidan 14 i årsbokslutet med Ingrids underskrift. Årsbokslut samt revisionsberättelse i original kommer att finnas tillgängliga vid stämman 24 januari.  Läs mer
15-01-10Årsmöte 24 januari 2015. Igår (fredag 9 januari) skickades kallelse ut till årsmötet (ordinarie stämma). Årsmötet hålls lördag 24 januari kl 10:00 i Kummelnäs Kapell. Årsmöteshandlingarna finns nedan, observera att sidnumreringen hänvisar till den tryckta versionen (här uppdelad i flera dokument).

OBS - det ska också för tydlighetens skull nämnas att det förutom den ordinarie stämman (årsmötet) lördag 24 januari även hålls en extra stämma för beslut om utdebitering inom sektion 2C/Västra onsdag 21 januari. Separat kallelse för denna har skickats till fastighetsägarna inom sektion 2C, och kan även läsas här på hemsidan (berör endast fastigheter inom 2C/Västra, EJ övriga)..

Handlingar till den ordinarie stämman (årsmötet) lördag 24 januari: Med anledning av de formkrav som den externa revisorn ställt på hur ett 'Årsbokslut' ska presenteras så är alla uppgifter för samtliga sektioner i föreningen sammanlagda. Förra året redovisades sektion 2B/Nordöstra och sektion 2C/Västra i separat bilaga eftersom de bara berör fastighetsägarna inom respektive delområde, men inte övriga.

Nedan ses kallelsen färdig för inlämning till posten, totalt 72 kg!Föreningens handlingar för kallelsen till årsmötet 2015 omfattar drygt 22000 A4-sidor, delvis på grund av den externa revisionen. Bilden ovan manar till eftertanke:
Är det inte dags att handlingarna hålles tillgänglig på hemsidan istället?
Victor Brott, Ordförande 

Överst på sidan.