Kummelnäs Vägförening

Arkiv årsvis:

· Arkiv 2015
· Arkiv 2014
· Arkiv 2013
· Arkiv 2012
· Arkiv 2011
· Arkiv 2010
· Arkiv 2009
· Arkiv 2008
· Arkiv 2007
· Arkiv 2006
· Arkiv 2005
· Arkiv 2004
· Arkiv 2003
· Arkiv 2002
· Arkiv 2001
· Arkiv 2000
· Arkiv 1999

© 1999-2016
Kummelnäs Vägförening

Utvecklad av...

ver 2.5

Arkiv

Här finns samtliga nyhetsinlägg från 2013.

DatumSammanfattning
13-12-05Avtal för Sydöstra Kummelnäs klart. Genomförandeavtalet för Sydöstra Kummelnäs är nu klart för underskrift! 
13-11-08Extern revisionen godkänd. På föreningsstämman 5 maj beslutades att extern revision av föreningens verksamhet skulle göras i efterhand för verksamhetsåret 2012. Till extern revisor valdes den auktoriserade revisorn Ingrid Ståhl på BDO AB.

Ingrid Ståhl har nu avgett sin revisionsrapport som finns att läsa genom att klicka på länken  Läs mer
13-10-16Informationsmöte Sydöstra Kummelnäs. Nytt möte 5 november angående detaljplanearbetet i område G. 
13-10-10Dags att lämna motioner. Nu är det hög tid att lämna in en motion om den ska kunna behandlas på årsmötet i januari. Motioner skall, enligt föreningens stadgar, vara styrelsen tillhanda skriftligen senast 15 oktober. 
13-05-17Protokoll från extra stämma. Protokollet från den extra stämma som hölls 5 maj finns via länken nedan. Observera att utdebiteringen (punkt 8-10 i protokollet) berör endast sektion 2C i Västra Kummelnäs och avser arbeten med anledning av den nya detaljplanen. Det är bara fastigheter inom sektion 2C som ska betalad detta, se infosidan för sektionen via länken 'Västra (DP497)' i menyn överst på sidan. Protokollet skickas ut till samtliga medlemmar per post.  Läs mer
13-05-02Med anledning av flygblad. Med anledning av det "öppna brev" (med avsändare Jakub Brindell m.fl.) som delats ut i brevlådor i Kummelnäs den senaste veckan vill styrelsen ge sin syn på innehållet. Inledningen på brevet beskriver föreningsstämmorna som hållna i en "konfliktfylld anda". Visst (och självklart) finns det olika åsikter i en förening av vår storlek men denna beskrivning är en klar överdrift. Det öppna brevet finns att läsa här.

Med anledning av brevets Bakgrund/Slutsats vill styrelsen säga följande:

1/A:
Styrelsen beklagar att brevskrivarna känner sig förhindrade att "bilda opinion" på grund av att de saknar en medlemsmatrikel. Som styrelsen redovisat i nyhetsinlägg 13-04-25 (nedan) är det inte förenligt med bestämmelser i personuppgiftslagen, PUL, att föreningen lämnar ut medlemsuppgifterna utan att varje medlem givit sin tillåtelse. Styrelsen måste tänka på de enskilda medlemmarnas bästa och skydda deras integritet. Den medlemsförteckning styrelsen håller är till för KVF's verksamhet och inte privata initiativ vars syften är utanför styrelsens kontroll.

2/B:
Det är sant att deltagandet på föreningens stämmor oftast är under 10% av medlemmarna. Styrelsen skulle verkligen välkomna att fler medlemmar kommer på stämmorna. Ett mönster kan dock skönjas för när det finns stora beslutspunkter på dagordningen brukar uppslutningen bli mycket större, exempelvis när det gällde frågan om trottoar/gångväg längs Lövbergavägen (som beslutades) och förslaget om avstängning av Solviksvägen med bom (som röstades ner). På senaste årsstämman 13-02-17 valde 14 av 53 deltagande medlemmar att reservera sig mot beslutet om ansvarsfrihet, men dessa 14 utgjorde trots allt mindre än 30% av de närvarande och 2% av samtliga medlemmar. Nåväl, oavsett om du som medlem är positiv eller negativ till hur styrelsens och föreningens arbete bedrivs välkomnar styrelsen att fler medlemmar kommer på föreningsstämmorna.

3/C:
Nej, styrelsen talar inte med "kluven tunga" utan vill låta medlemmarna bestämma.
  • Stämman 13-02-17 beslutade att en extern revisor skulle engageras för 2013.
  • Styrelsen var dock senare i februari enig om att utvidga den externa revisionen till att omfatta även 2012.
  • Styrelsen anser dock inte att det finns någon logik i att granska 2012 ytterligare eftersom ansvarsfrihet beviljats och styrelsemedlemmar omvalts, men vill medlemmarna att så sker så har styrelsen inget att invända.
  • Styrelsen lämnar därför till extrastämman 13-05-05 att besluta om vilket/vilka verksamhetsår som ska granskas för att medlemmarnas vilja i denna fråga ska vara beslutande, extern revision är ju förenat med en extra kostnad för föreningen.
"Något känns allvarligt fel" avslutar brevskrivarna denna punkt, styrelsen har svårt att förstå vad som skulle vara allvarligt fel med att låta medlemmarna fatta beslutet.

4/D:
Depositioner i samband med större byggen bokförs och redovisas i huvudboken, som föreningens revisorer tar del av. Det är dock riktigt att totalbeloppet inte har redovisats i balansräkningen, vilket kan åtgärdas till nästa år. Att så kan ske meddelade styrelsen direkt till Jakub Brindell då han tog upp frågan, även det aktuella saldot på depositionskontot (85500 kr) meddelades vid samma tillfälle. Depositionerna finns på ett separat bankkonto för att säkerställa att de inte blandas ihop med föreningens övriga ekonomi.

Styrelsen vill också kommentera det tre steg som anges för att "aktivera KVF".

Steg 1:
Om enskilda föreningensmedlemmar vill skicka sina kontaktuppgifter till den angivna epostadressen så har styrelsen inget att invända mot det. Styrelsen vill dock TYDLIGT PÅPEKA att detta inte har något med föreningens verksamhet att göra (styrelsen är inte delaktig och det finns inget uppdrag från någon stämma).
Den som är mottagare (man kan anta Jakub Brindell m.fl.) av dessa uppgifter måste självklart också ta hänsyn till PUL vid hantering av uppgifterna, och inte göra avsteg från det syfte som anges att uppgifterna ska användas till.

Steg 2:
Om du som medlem är missnöjd med hur föreningen sköts välkomnar vi självklart att du även hör av dig till styrelsen, gör det via epost till kvf.styrelse@kummelnas.se. Faktum är att 2-5 medlemmar per vecka hör av sig till styrelsen (oftast direkt till ordförande Victor Brott), med allt från små till stora problem och faktiskt en hel del beröm också.

Steg 3:
JA, närvara vid extrastämman 5 maj!
Styrelsen välkomnar ditt deltagande!
Hur du använder din röst är upp till dig som medlem att avgöra!

Väl mött söndag 5 maj 2013 kl 10:00 i Kummelnäs Kapell!

mvh,
/Styrelsen 
13-04-25Föreningens medlemsregister. Enskilda medlemmar i vägföreningen har då och då frågat om de kan ta del av föreningens medlemsregister, den s.k. medlemsmatrikeln. Styrelsen har undersökt med datainspektionen om detta är förenligt med Personuppgiftslagen (PUL).
Föreningens styrelse har utifrån detta fattat beslut att inte lämna ut personuppgifter till enskilda medlemmar. Beslutet är fattat utifrån vår tolkning av PUL, och principen att skydda den enskilde individen.  Läs mer
13-04-19Extra stämma 5 maj. En extra stämma kommer att hållas i Kummelnäs Kapell söndag 5 maj kl 10:00-12:30. Av kallelsen (Läs mer-länk nedan) framgår att det finns två huvudpunkter för stämman:
  • Val av extern revisor (berör hela föreningen)
  • Beslut om utdebitering i sektion 2C/Västra (berör endast sektion 2C/Västra)
Kallelsen har idag postats till samtliga medlemmar.  Läs mer
13-04-19Informationsmöte Sydöstra Kummelnäs. Nytt möte 5 maj angående detaljplanearbetet i område G. 
13-02-22Protokoll och inbetalningskort. Idag skickas protokoll från årsmötet 17 februari och inbetalningskort för vägavgiften ut till samtliga medlemmar per post.
Sista betaldag för vägavgiften är 22 mars 2013, som tidigare meddelats i kallelsen.
Protokollet finns även att ta del av via denna länk.  Läs mer
13-02-01Årsmöte 17 februari. Idag skickades kallelse ut till det 'uppskjutna' årsmötet. Mötet hålls söndag 17 februari kl 10:00 i Kummelnäs Kapell. Årsmöteshandlingarna finns nedan, observera att sidnumreringen hänvisar till den tryckta versionen (här uppdelad i flera dokument). Vi ska också reda ut några begrepp.
Formellt heter ett beslutande möte i en förening stämma eller föreningsstämma.
Det finns ordinarie stämma och extra stämma.
Den ordinarie stämman inträffar årligen i enlighet med föreningens stadgar och kallas därför ofta årsstämma eller årsmöte. Man kan konstatera att 'kärt barn har många namn'. 
13-01-31Senare betaldag. Eftersom årsmötet blir senare än normalt kommer även räkningen på årsavgiften senare. Troligtvis skickas räkningarna ut i slutet av februari. 
13-01-29Stämman genomfördes inte. Den planerade årsstämman i söndags genomfördes inte. På grund av att olika starttidpunkter hade angetts på olika ställen i det utskickade materialet ansågs att stämman inte var behörigen utlyst. Och styrelsen fick i uppdrag att snarast kalla till en ny stämma.  Läs mer
13-01-22OBS - Årsmötet börjar kl 11:00. Tyvärr har det blivit ett tryckfel i inbjudan till årsmötet.
Årsmötet börjar kl 11:00, som det står på försättsbladet.
(På sidan med Kallelse/Dagordning står felaktigt kl 10, men då pågår ett annat möte.) 
13-01-11Årsmöte 27 januari. Idag skickades kallelse ut till 2013 års ordinarie årsmöte. Mötet hålls söndag 27 januari kl 11:00 i Kummelnäs Kapell.  
13-01-11Informationsmöte Sydöstra Kummelnäs. Möte angående detaljplanearbetet i område G. 

Överst på sidan.