Kummelnäs Vägförening

Arkiv årsvis:

· Arkiv 2015
· Arkiv 2014
· Arkiv 2013
· Arkiv 2012
· Arkiv 2011
· Arkiv 2010
· Arkiv 2009
· Arkiv 2008
· Arkiv 2007
· Arkiv 2006
· Arkiv 2005
· Arkiv 2004
· Arkiv 2003
· Arkiv 2002
· Arkiv 2001
· Arkiv 2000
· Arkiv 1999

© 1999-2016
Kummelnäs Vägförening

Utvecklad av...

ver 2.5

Arkiv

Här finns samtliga nyhetsinlägg från 2011.

DatumSammanfattning
11-11-30Presentation från mötet 17 november. Efter önskemål lägger vi ut presentationen som visades på mötet för område F (Västra Kummelnäs) 17 november. Bilderna har kompletterats med ungefär det 'manus' som även användes vid presentationen (visas i högra kolumnen).  Läs mer
11-11-28Skicka in delgivningskvitton. Gäller vissa inom område F i Västra Kummelnäs.
Lantmäteriet har skickat ut brev till alla som är berörda av inlösen. Det är viktigt att alla skickar in det s.k. 'delgivningskvitto' som kom tillsammans med brevet. Annars tvingas lantmäteriet aktivit försöka få tag på varje person, och eftersom lantmäteriets arbete kostar oss pengar blir det en extra kostnad (som ska betalas av de boende). 
11-11-23Vägmarksinlösen i Område F. I område F i Västra Kummelnäs har vägföreningen yrkat på inlösen av viss mark som enligt den nya detaljplanen (DP497) klassats som vägmark. Vilka fastigheter som är berörda framgår av nedanstående kartor. Lantmäterimyndigheten kommer att skicka separat kallelse till dessa fastighetsägare. Kallelsen avser ett separat möte 15 december då förutsättningarna för inlösen kommer att gås igenom.  
11-11-14Område E har utträtt ur vägföreningen. Detaljplaneområde E (Björnberget) har nu utträtt ur Kummelnäs Vägförening. Nacka kommun har nu ansvaret för Landbacken, Björnbergsvägen, Näckdjupsvägen, Kummelvägen samt anslutande mindre vägar. Detta gäller från och med 1 november 2011.

Synpunkter på vägunderhåll, plogning/sandning, vägbelysning etc. ska därmed ställas till:
Nacka kommun, 08-7188000

Styrelsen tackar de boende för den tid som varit (mer än 50 år) och önskar lycka till inför framtiden! 
11-10-06Avtal om Karbosjön. Vägföreningen har tecknat ett avtal med Nacka kommun angående deras önskan att genomföra en vattenreglering av sjön. Karbosjön ingår inte i vägföreningens skötselansvar men eftersom kommunen behöver använda vägföreningens vägar för genomförande och underhåll har kommunen ändå insisterat på ett avtal. Kommunen har tecknat likalydande avtal med bland annat Riset.

Ur vägföreningens perspektiv är paragraf 4.1 (i,ii & iii) och 6.2 (sista meningen) de viktigaste, d.v.s. vägföreningen har inget att invända mot kommunens arbete och vägföreningen kommer inte att få några kostnader.  Läs mer
11-09-26Beläggning Lövbergavägen. Tisdag 27 september blir nytt datum för toppbeläggningen av Lövbergavägen, se nyhetsinlägg 11-09-14 nedan.

Under beläggningsdagen kan det bli framkomlighetsproblem så välj om möjligt annan väg. 
11-09-19Beläggningen uppskjuten. På grund av regn är beläggningsarbetena uppskjutna. 
11-09-14Toppbeläggning av Lövbergavägen. På tisdag 20 september är det planerat att Lövbergavägen ska toppbeläggas med oljegrus enligt årsmötesbeslutet i vintras. Beläggningen är av typen Y1B. I princip kan man säga att man då först sprutar asfaltsklister på vägen och sedan sprider ut grus. Till att börja med ger det nästan ett intryck av grusväg eftersom man lägger på ett överskott av grus, som sedan succesivt trycks ner i asfaltsklistret och en del körs bort. Slutresultatet kan beskådas i "Steniga backen", d.v.s. backen i norra delen av Lövbergavägen.

Under beläggningsdagen kan det bli framkomlighetsproblem så välj om möjligt annan väg. 
11-09-12Förrättning område E. Eftersom område E nu har en detaljplan som föreskriver kommunalt huvudmannaskap kommer fastigheterna inom detta område att utträda ur vägföreningen. Beslutet fattas formellt av Lantmäteriet men det är mest formalia eftersom det är den nya detaljplanen som styr.  Läs mer
11-08-30Justering av Lövbergavägen. På måndag 5 september kommer Skanska att justera Lövbergavägen med asfaltsläggare för att jämna ut de större gropar som finns. Det gäller främst i närheten av tennisbanan. Även de potthål som finns i beläggningen ska lagas. Till våren 2012 kommer sedan hela vägen att toppbeläggas med Y1B. Arbetena är enligt årsmötesbeslut, men styrelsen har på Skanskas inrådan valt att senarelägga toppbeläggningen vilket enligt Skanska ger ett bättre och mer hållbart slutresultat. 
11-02-18Betaltid för årsavgift. Styrelsen har fått in synpunkter från några medlemmar på att det är för kort betaltid på räkningarna som skickats ut nu i veckan och som ska betalas senast 28 februari 2011. Styreslen anser dock att betaltiden är tillräcklig eftersom:
  • I föreningens stadgar står 'Betalning ska normalt ske den sista i månaden efter att stämma hållits'
  • I kallelsen till stämma, som skickades ut i mitten av januari, står att föreslagen sista betaldag är 28 februari 2011.
  • Protokoll från stämman publicerades på hemsidan 2 februari, där framgår alla uppgifter gällande avgift för respektive fastighetstyp samt att sista betaldag fastställdes till 28 februari.
  • Styrelsen medger trots detta normalt kortare uppskov för fastighetsägare som kontaktar styrelsen på grund av problem att betala i tid.
 
11-02-16Kommunalt bidrag 2011. Som beskrivits i kallelsen till årsmötet (se nyhetsinlägg 110114) har kommunen ändrat reglerna för det kommunala bidraget. Det är inte längre riktat till de permanentboende utan tillfallaer hela föreningen.
Det är därför riktigt att det på raden 'kummunalt bidrag' på räkningarna för årsavgiften ska stå '0 kr', det gör det på alla räkningar. 
11-02-15Överenskommelse om naturmark vid Grävlingsberg. Vägföreningen har tecknat en överenskommelse med Magnus Frej och Per Lindgren angående frågan om ersättning för naturmarken kring Grävlingsberg som blivit allmän plats i vägföreningens ägo.
Båda parter förbinder sig att acceptera Fastighetsdomstolens utslag och inte överklaga vidare.
Därmed kan vi nu lägga den juridiska processen till handlingarna och ta tag i arbetena på naturmarken kring Grävlingsberg. I bilagan finns överenskommelsen i sin helhet. Se även nyhetsinlägget 11-02-01 nedan.  Läs mer
11-02-02Protokoll från årsmöte. Vid årsmötet i söndags (30 jan) beslutades att höja budgeten för 2011 med 300000 kr på grund av höga kostnader för vinterns snöröjning. Avgiften för 2011 blir därmed 2450 kr för permanentboende, 1225 kr för fritidsboende och 245 kr för fastigheter med utfart mot kommunal väg.
Protokollet kommer att skickas ut till samtliga medlemmar i mitten av februari, tillsammans med inbetalningskort på årsavgiften.  Läs mer
11-02-01Fastighetsdomstolens beslut om naturmark vid Grävingsberg. Fastighetsdomstolens dom kom 29 januari, de har beslutat att höja ersättningen för naturmarken vid Grävlingsberg från lantmäteriets värdering på 570000 kr till ca 950000 kr. Till detta kommer advokatkostnader samt en viss ränteuppräkning. Totalt blir det ca 1,2 miljoner kronor. Nu avvaktar vi för att se om beslutet vinner laga kraft. Ägarna till Grävlingsberg, Magnus Frej och Per Lindgren hade begärt drygt 3 miljoner kronor i sin överklagan till fastighetsdomstolen. 
11-01-14Årsmöte 30 januari. Igår skickades kallelse ut till 2011 års ordinarie årsmöte. Mötet hålls söndag 30 januari kl 10:00 i Kummelnäs Kapell. Årsmöteshandlingarna finns nedan, observera att sidnumreringen hänvisar till den tryckta versionen (här uppdelad i flera dokument).  

Överst på sidan.