Kummelnäs Vägförening

Arkiv årsvis:

· Arkiv 2015
· Arkiv 2014
· Arkiv 2013
· Arkiv 2012
· Arkiv 2011
· Arkiv 2010
· Arkiv 2009
· Arkiv 2008
· Arkiv 2007
· Arkiv 2006
· Arkiv 2005
· Arkiv 2004
· Arkiv 2003
· Arkiv 2002
· Arkiv 2001
· Arkiv 2000
· Arkiv 1999

© 1999-2016
Kummelnäs Vägförening

Utvecklad av...

ver 2.5

Arkiv

Här finns samtliga nyhetsinlägg från 2003.

DatumSammanfattning
03-12-14Blixthalka. Sedan lördag eftermiddag har vi stora problem med underkylt regn. Tyvärr är det svårt att sanda medan det regnar eftersom regnet sköljer bort sanden. I morse kl 07.00 påbörjades dock sandning, och har fortsatt hela dagen. 
03-12-08Vinterunderhåll 2003/2004. Med anledning av inkomna frågor:
  • VFAB vinterunderhåller KVF's vägar
  • Nacka Kommun sköter Kummelnäsvägen
  Läs mer
03-10-25KVF's kalkyl för planområde 'F'. Med anledning av att detaljplanearbetet för område F nu startat lämnar Kummelnäs Vägförening bifogade information om förslag till vägupprustning i enskild regi.

Informationen gäller principer och antagna kostnader för upprustning av vägarna i enskild regi. Vägföreningen har under 2003 med hjälp av extern expertis och lokala entreprenörer arbetat med en förprojektering som baserar sig på att uppfylla bärighetskrav motsvarande BK2 enligt Vägverkets normer (bärighetsmässigt likvärdig med AMA98 klass 2 som föreslagits av kommunen i andra planområden). Vägföreningen har för avsikt att fortsätta med grusbeläggning.på vägarna.

Undersökning visar att endast ca 15% av vägnätet har bärighetsproblem och kräver ombyggnad.

Kostnaderna inom planområdet för bärighetsförbättringar, trafiksäkerhetsförbättringar, trummor, sprängning, belysning och projektering uppskattas enligt bifogade kalkyl kosta ca 5.000.000 kr totalt.  Läs mer
03-10-10Lägre kostnader i enskild regi. Planområdet 'Söder Grävlingsberg' är nu ute på s.k. utställning, d.v.s. steget före antagande av kommunen. I handlingarna från kommunen finns ett dokument som heter 'Genomförandebeskrivning', där kostnaderna för vägombyggnad redovisas. Enligt kommunens standardupprustning är dessa att betrakta som höga.

Vägföreningen har gjort en egen förprojektering och kommit fram till att vi kan uppnå en motsvarande bärighet på vägarna till betydligt lägre kostnader. Denna information riktar sig i första hand till de boende inom detaljplaneområdet 'Söder Grävlingsberg', föreningens komplettering har i dagarna delats ut till de berörda boende.

Ta del av materialet, både från kommunen och vägföreningen, det är av stor vikt att alla boende skickar in remissvar där man anger om man vill ha kvar vägarna i vägföreningens regi eller om man vill att kommunen ska ta över.  
03-10-08Underhållshyvling. Hyvling utförs på de flesta grusvägarna de närmaste dagarna. Några mindre belastade vägar som inte är så slitna kommer inte att hyvlas. 
03-08-29Remissvar Björnberget. Styrelsen har lämnat in ett remissvar på utställningen av detaljplanen för planområdet 'Björnberget, Område E'. Svaret berör punkterna:
  • Huvudmannskap
  • Vägkroppens bärighet
  • Klausul om bygglov
  Läs mer
03-08-28Anbudsförfrågan för vinterunderhåll. Går ut via anonns i Nacka Värmdö Posten, sista datum för att lämna in anbud är 1 oktober. Läs annonsen 
03-07-15Viktigt för Björnbergsområdet. Vid Boo Områdesnämnds möte 11 juni 2003 fattades två beslut om utställning av detaljplanen för Område E, Björnberget. I beslutet gjordes viktiga tillägg som rör utformningen av utställningsmaterialet, se utdrag ur protokollet. Styrelsen anser dessa ofullständigt redovisade i kommunens utställningsmaterial och har därför förmått kommunen att trycka upp bifogade tilläggsinformation. Den kommer att distribueras till de boende i juli som ett komplement till utställningsmaterialet.  Läs mer
03-06-18Betalning av årsavgift. Idag eller i morgon bör samtliga medlemmar ha fått årsmötesprotokollet per brev. Tillsammans med det finns ett inbetalningskort för årsavgiften 2003.

Sista betaldag är 30 juni, enligt årsmötesbeslut punkt 11.  Läs mer
03-06-13Dikesrensning av gräs m.m. Det har blivit dags för den årliga rensningen av gräs och annan växtlighet i dikena (s.k. slaghack). Liselott Lööf AB kommer att utföra detta 16-20 juni. Medlemmarna ombeds att se till att dikena är fria från eventuella kvarvarande grovsopor eller liknande. 
03-06-09Hyvling och saltning. Underhållshyvling och saltning av grusvägarna pågår i området under vecka 23 och 24. Tänk på att en nyhyvlad väg kan upplevas som 'hal' första dagen/dagarna tills den plattats till ordentligt. 
03-06-02Kallelse och årsredovisning 2002. Kallelsen till årsmötet sändes ut förra veckan och borde ha landat i de flesta brevlådor i fredags. Dokumentationen, utom motion och revisionsberättelse, finns tillgänglig även här.

Årsmötet hålls söndagen 15 juni kl 10.00 i Kummelnäs Kapell.
 
03-05-28KVF's kalkyl för Söder Grävlingsberg. I måndags lämnade KVF in sin kalkyl för ombyggnad av vägarna i planområdet Söder Grävlingsberg till kommunen. Totalkostnaden är beräknad till 6.200.000 kr inklusive moms för nödvändiga åtgärder. Att jämföra med Nacka Kommuns egen 'värsta scenario'-kalkyl på 32.000.000 kronor.  Läs mer
03-05-28KVF's kalkyl för Björnberget. I måndags lämnade KVF in sin kalkyl för ombyggnad av vägarna i planområdet E (Björnberget) till kommunen. Totalkostnaden är beräknad till 6.700.000 kr inklusive moms för nödvändiga åtgärder. Att jämföra med Nacka Kommuns egen 'värsta scenario'-kalkyl på 14.700.000 kronor.  Läs mer
03-05-19KVF lämnar kostnadsberäkning. Områdesnämnden beslutade 23 april att återremittera ärendet om ny detaljplan för det s.k. Område E (Björnberget) för att ge möjlighet för vägföreningen att komma med en egen beräkning av vad vägupprustningskostnaderna beräknas bli vid fortsatt enskilt huvudmannaskap. Vägföreningen kommer att lämna in en sådan beräkning senast 31 maj. 
03-04-24Valborg vid Kummelnäs Inre. Förra Valborg blev en jättesuccé då ca 300 personer kom för att vara med om att skapa vår nya Valborgstradition med brasa vid Kummelnäs Inre Brygga.

Varför inte ta med matkorgen för en vårlig picnic medan ni väntar på att vår gemensamma grillglöd blir klar och att brasan tänds kl 18.30. Bryggan ligger i Kummelnäsvägens förlängning nedanför dagis. 
03-04-11Årsmöte 15 juni. Vägföreningens årsmöte kommer att hållas 15 juni 2003 kl 10.00 i Kummelnäs kapell. Kallelse med dagordning etc skickas per brev till samtliga fastighetsägare i slutet av maj. Tänk på att parkeringsmöjligheterna vid kapellet är begränsade, ta en försommarpromenad istället om ni har möjlighet. 
03-02-08Visa hänsyn vid parkering. Med det nuvarande vinterväglaget är det av extra stor betydelse att visa hänsyn vid parkering längs vägarna. Parkera inte i vägkanten så att andra bilar har svårt att passera, med den snömängd vi nu har är det svårt att bedömma var vägkanten går med dikeskörning som följd.

Parkering får inte ske på vägmark. 
03-01-19Sågsjöhöjden godkänd och klar!. Kampen är äntligen över beträffande vägupprustningsarbeten inom Sågsjöhöjden (Tessin-, Sergel- och Vingelvägen). Kostnaden blev 2.051 kr/fastighet, upprustningsarbetena är nu godkända av en oberoende besiktningsman.

Ett par bygglovsärenden som legat och väntat hos kommunen har nu släpps.

De 72 fastighetsägarna har fått den upprustningsnivå de själva genom enkät röstade för och önskade sig, grusade vägar med endast 0,5 meters breddning. Ett antal punktinsatser har dessutom gjorts för att förbättra sikten och höja trafiksäkerhetsnivån.
Upprustningen av vägarna har skett till en bråkdel av den kostnad som det hade blivit om Nacka Kommun hade fått rusta upp vägarna till den nivå som krävdes vid en eventuell kommunalisering.

Så billigt som några tusen kronor per fastighet kommer medlemmarna inom planområdet Söder Grävlingsberg däremot inte undan. Markförhållanden är delvis sämre där och det krävs därför större ingrepp.
Men min uppfattning står dock helt fast: med enskilt huvudmannaskap, en till området mera skräddarsydd upprustning, med för trafikflödet rimliga vägbredder och vägrum, med bibehållna grusvägar, och med en konkurrensutsatt och välplanerad upphandling, så kommer slutnotan för de boende att väsentligt understiga kostnaden vid en av kommunen gjord upprustning.

Victor Brott, ordförande 

Överst på sidan.