Kummelnäs Vägförening

Arkiv årsvis:

· Arkiv 2015
· Arkiv 2014
· Arkiv 2013
· Arkiv 2012
· Arkiv 2011
· Arkiv 2010
· Arkiv 2009
· Arkiv 2008
· Arkiv 2007
· Arkiv 2006
· Arkiv 2005
· Arkiv 2004
· Arkiv 2003
· Arkiv 2002
· Arkiv 2001
· Arkiv 2000
· Arkiv 1999

© 1999-2016
Kummelnäs Vägförening

Utvecklad av...

ver 2.5

Arkiv

Här finns samtliga nyhetsinlägg från 2002.

DatumSammanfattning
02-10-21Vinterentreprenör utsedd. Värmdö Fastighetsproduktion AB (VFAB) kommer att sköta vinterunderhållet under vintern 02/03. Om någon vägsträcka vid något tillfälle missas vad gäller plogning/sandning ska detta i första hand anmälas direkt till VFAB, se 'Vart vänder jag mig?' 
02-10-08Remissvar Söder Grävlingsberg. Styrelsen lämnade in ett remissvar för planområdet 'Söder Grävlingberg och Grävlingsberg' 02-09-16. Svaret berör punkterna:
  • Huvudmannskap
  • Vägrummets bredd
  • Vägkroppens bärighet
  • Klausul om bygglov
  Läs mer
02-10-07Björn Källström mäter vägar. För ett par veckor sedan hade föreningen besök av Områdesnämndens ordförande Björn Källström. Han fick på plats och med egna ögon se hur brett ett vägområde på 9-10 meter blir och vilka konsekvenser och ingrepp det medför på intilliggande fastigheter.Björn Källström är nummer två från höger. Mätpinnen är 9 meter lång, varje meter är markerad med ett litet rött streck. 
02-09-12Anbudsförfrågan för vinterunderhåll. Går ut via anonns i Nacka Värmdö Posten, sista datum för att lämna in anbud är 7 oktober. Läs annonsen 
02-09-02Lämna remissvar. Detta vänder sig i första hand till boende inom detaljplaneområdet Söder Grävlingsberg men är också av generellt intresse.

I ett planområde i Björknäs har nyligen Boo Områdesnämnd beslutat att kommunen ska ta över driften av vägnätet. Man beslutar så eftersom de boende uttryckt att de vill ha det så och påpekar också att "Enligt Miljö & Stadsbyggnads (tjänstemännen på Nacka kommun, KVF's anm.) uppfattning så kan planremissen betraktas som en enkät till de boende där de har möjlighet att ta ställning i frågan om huvudmannaskap".

Som ett komplement till vägföreningens enkät är det alltså bra att så många som möjligt skickar in egna svar till Nacka kommun om man vill ha enskilt eller kommunalt huvudmannaskap.

För Söder Grävlingsberg går remisstiden ut 16 september, svar skickas till:
Boo Områdesnämnd
Nacka Kommun
132 81 Nacka 
02-08-29Så bred blir en väg med 9 meters vägrum. I kommunens detaljplaneförslag för området Söder Grävlingsberg har man bland annat föreslagit ett vägområde (d.v.s. väg inklusive diken) på 9-10 meter längs Drottningvägen.

Några medlemmar har mätt upp hur brett det blir, det innebär stora ingrepp på intilliggande tomter. Bilden nedan är tagen vid Drottningvägen 12, riktning österut. Avståndet mellan de röda strecken är 9 meter.Styrelsen kommer att agera för att kommunen ska acceptera att vägarna inte breddas så mycket.  Läs mer
02-08-23Diskutera huvudmannskapsfrågan. Styrelsen inbjuder till öppen diskusion om huvudmannskapsfrågan och kommer att så bra som möjligt besvara frågeställningar och synpunkter.
Som forum föreslår vi Allt-i-Kummelnäs nyöppnade Klotterplank
02-08-21Enkäten om huvudmannaskap. Styrelsen gör följande tillägg till enkäten avseende enskilt eller kommunalt huvudmannaskap.

Uppgifterna avseende hur ett kommunalt huvudmannaskap skulle inverka på Kummelnäs vägområde har framkommit under möten med Nacka kommuns tjänstemän och politiker.

Styrelsen beklagar att hänvisning till källan i detta avseende föll bort.

Enkäten har innan distribution till KVF medlemmar, sänts till Nacka kommun som har avböjt att i detalj kommentera innehållet. Dock framkom vissa generella påpekanden som vi har tagit hänsyn till i den slutgiltiga versionen.

Styrelsen vill också passa på att nämna att inlämnade svar givetvis behandlas konfidentiellt. Anledningen till att kopplingen mellan svar och fastighetsbeteckning ändå finns är att vi vill kunna göra en uppdelning mellan de olika detaljplaneområdena.  Läs mer
02-08-07Betalning av årsavgift. Styrelsen har för avsikt att skicka ut inbetalningskorten för årsavgiften nästa vecka, sista betalningsdag blir 31 augusti. Tillsammans med inbetalningskorten kommer också en kort enkät om det framtida ansvaret (det s.k. huvudmannaskapet) för vägarna i Kummelnäs. 
02-07-03Protokollet försenat. Utskicket av protokoll från årsmötet samt inbetalningskort för årsavgiften har blivit försenat. Det innebär att den på årsmötet nämnda sista betalningsdagen (30 juni) för avgiften inte gäller längre. 
02-06-12Kommunala vägar betyder asfalt. Denna vecka har det varit samrådsmöten mellan kommunens tjänstemän och de boende inom detaljplaneområdena Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg. På en direkt fråga om vägbeläggning gav de ansvariga för vägfrågor svaret att kommunalt huvudmannaskap för vägarna med 99,5% sannolikhet skulle innebära att vägarna beläggs med asfalt. 
02-05-29Klargörande. I informationsbladet 'Från Dikeskanten' som delades ut i april står det på sidan 2 att Kummelnäs Västra Fastighetsägareförening har på sitt senaste årsmöte fattat beslut att utträda ur Kummelnäs Vägförening och istället verka för att Nacka kommun tar över vägnätet.

På vägföreningens årsmöte 26 maj fick styrelsen kritik för detta inlägg eftersom det av medlemmar i Västra ansågs felaktigt. Styrelsen utlovade därför en rättelse för att klargöra det exakta beslutet. Efter att nu ha tagit del av den motion som beslutet grundade sig på kan vi konstatera att Kummelnäs Västra Fastighetsägareförening på sitt årsmöte 11 november 2001 biföll följande yrkanden:
- att föreningsstämman uppdrar till styrelsen att verka för att den enskilda väghållningen inom Kummelnäs Västra Fastighetsägareförenings område blir ett kommunalt ansvar i samband med införande av kommunalt VA.
- att, om förändrat huvudmannaskap för det lokala vägnätet blir verklighet, verka för en måttfull upprustning av vägarna.

OBSERVERA! Detta är alltså INTE beslut fattade av vägföreningen utan av västra fastighetsägareföreningen.

Kommentar från vägföreningens styrelse:
- Innebörden av såväl inlägget i Från Dikeskanten som det exakta yrkandet i motionen är i praktiken detsamma (antingen har man en lokal vägförening eller så tar kommunen över).
Västra fastighetsägareföreningen kan dock inte själva besluta att någon del ska utträda ur vägföreningen, ett sådant beslut kan bara fattas i en lantmäteriförrättning och måste för att kunna bli aktuellt ha starkt stöd bland de boende inom ett område. Om ytterligare oklarheter kvarstår i denna fråga kontakta Anders Lundell
02-05-2730 i hela Kummelnäs. På gårdagens årsmöte fattades beslut om att anhålla hos Boo Områdesnämnd om att införa 30 km/tim på alla KVF's vägar. Majoriteten för att införa 30 var stor, 56 röster för och 7 röster mot förslaget.
Beslutet omfattar också önskemål om 30 på delar av Kummelnäsvägen och Vikingshillsvägen. Läs mer i protokollet som kommer inom ett par veckor. 
02-05-16Vårvägarbeten. De stora årligen återkommande vårliga vägarbetena är nu igång, de sker under tiden 15-20 maj.

Först ut med start idag är hyvling, som vanligt ett vågspel. Vi tvingades inleda morgonen med vattning av vägbanan eftersom den var för torr för att hyvla, eftermiddagens kraftiga regnskurar gjorde sedan de nyhyvlade vägarna alltför blöta. Ha tålamod och kör försiktigt tills det torkar upp. Efter hyvlingen ska vägarna grusas och därefter saltas för att binda ihop körbanan.

Under arbetstiden (enl. ovan) ligger gruslagret vid Kummelnäs Inre. Detta innebär att det blir svårare att använda sjösättningsrampen under tiden, för båtar större än 6 meter. 
02-05-12Årsmöteskallelse. Kallelse till årsmötet skickades i slutet av förra veckan med post till samtliga medlemmar. I år finns kallelsen också tillgänglig här.  Läs mer
02-05-03Valborgsfirande. Valborgsmässoelden, som för första gången tändes vid Kummelnäs Inre brygga var en stor succe med mer än 300 besökare. Som på beställning var kvällen perfekt, helt vindstilla med en molnfri solnedgång. Efter viss oro vid själva tändningen, med ett gigantiskt rökmoln, brann det fint hela kvällen. Särskilt tack till Börje och Maria som var brandvakter.

Det är styrelsens förhoppning att brasan markerar en till viktig milstolpe i samarbete mellan Vägföreningen och områdets fastighetsägareföreningar. Endast fantasin sätter gräns för vad vi tillsammans kan åstadkomma genom samverkan.

Kvällens nytillskott var en grill intill bryggan, och allt mellan korvar och fläskfile grillades. Nu står grillen till allas förfogande inför sommaren. Ta med dig egen kol. 
02-04-22Premiär för 'FRÅN DIKESKANTEN'. I dagarna bör alla ha fått första numret av 'FRÅN DIKESKANTEN', ett informationsblad från vägföreningen. Ur innehållet, bland annat:
  • Victor Brott om ordförandeskap
  • Detaljplaner och vägombyggnad
  • Vägförteckning
  • Svar från enkät om 30 km/tim
  • Valborgsmässofirande
Informationsbladet har tillkommit för att öka informationen till medlemmarna. Vi befinner oss nu i en tid där i stort sett hela föreningens området ska få nya detaljplaner och styrelsen tycker det är viktigt att så många som möjligt får kontinuerlig insikt i föreningens/styrelsens arbete. 
02-04-16Årsmöte 26 maj. Årsmötet kommer att hållas söndag 26 maj kl 13.00 i Myrsjöskolans matsal, Mensättravägen 42, nära Orminge C (Obs platsen!). Föreningen bjuder på kaffe och bulle.
Buss 421 går från Kummelnäs 12:24, avstigning vid hållplats 'Myrsjöskolan'. Kallelse med möteshandlingar skickas ut per post i början av maj. 
02-02-22Inget årsmöte i mars. En del av er medlemmar börjar antagligen förbereda er på årsmöte eftersom det brukar vara i mars varje år. MEN, i och med det nya stadgarna som antogs förra året ändrades också tdipunkten för årsmötet (bland annat för att göra det lättare för fritidsboende att vara med).

Preliminärt datum för årsmötet är sista helgen i maj
02-02-19Kostnader för vägombyggnad. Med anledning av en artikel i Nacka Värmdö Posten 12 feb 2002 om Boo Gårds höga vägombyggnadskostnader har styrelsen skickat in en skrivelse till NVP för att ge ett exempel på hur billigt och enklet det kan bli när upphandling och vägombyggnad i samband med detaljplaneläggning görs i en vägförenings regi.

Området det gäller är Sågsjöhöjden (68 fastigheter på Tessinvägen och Sergelvägen) som detaljplanelades 1999/2000, kostnaden för vägombyggnad blev där ca 4000 kr/fastighet.  Läs mer
02-01-141000-träffsjubileum!!!. Vägföreningens hemsida har sedan starten hösten 1999 haft över 1000 träffar (användningstillfällen). Ca 50-100 personer besöker sajten varje månad. 

Överst på sidan.