Huvudmeny Styrelse Stadgar Ekonomi Vinterunderhåll Arkiv Välkommen till Allt-i-Kummelnäs
Kartor & vägar Vart vänder jag mig? Nyheter via mail Handdator Externa länkar
Sektioner/planområden => 2B/Nordöstra (DP391) 2C/Västra (DP497) Sydöstra (DP560) Norra (område A)

Kummelnäs Vägförening

Bilden i full storlek
Valborg 2002,
se nyhet 02-05-03

På denna sida:

· Arkiv
· Arkiv årsvis

© 1999-2016
Kummelnäs Vägförening

Utvecklad av...

ver 2.5

Arkiv

Här finns samtliga inlägg som tidigare funnits under 'Aktuellt' på förstasidan.

DatumSammanfattning
15-01-10Årsmöte 24 januari 2015. Igår (fredag 9 januari) skickades kallelse ut till årsmötet (ordinarie stämma). Årsmötet hålls lördag 24 januari kl 10:00 i Kummelnäs Kapell. Årsmöteshandlingarna finns nedan, observera att sidnumreringen hänvisar till den tryckta versionen (här uppdelad i flera dokument).

OBS - det ska också för tydlighetens skull nämnas att det förutom den ordinarie stämman (årsmötet) lördag 24 januari även hålls en extra stämma för beslut om utdebitering inom sektion 2C/Västra onsdag 21 januari. Separat kallelse för denna har skickats till fastighetsägarna inom sektion 2C, och kan även läsas här på hemsidan (berör endast fastigheter inom 2C/Västra, EJ övriga).

Handlingar till den ordinarie stämman (årsmötet) lördag 24 januari: Med anledning av de formkrav som den externa revisorn ställt på hur ett 'Årsbokslut' ska presenteras så är alla uppgifter för samtliga sektioner i föreningen sammanlagda. Förra året redovisades sektion 2B/Nordöstra och sektion 2C/Västra i separat bilaga eftersom de bara berör fastighetsägarna inom respektive delområde, men inte övriga.

Nedan ses kallelsen färdig för inlämning till posten, totalt 72 kg!Föreningens handlingar för kallelsen till årsmötet 2015 omfattar drygt 22000 A4-sidor, delvis på grund av den externa revisionen. Bilden ovan manar till eftertanke:
Är det inte dags att handlingarna hålles tillgänglig på hemsidan istället?
Victor Brott, Ordförande 
14-08-04Detaljplanen för Sydöstra klar. Detaljplanen för Sydöstra Kummelnäs (område G) vann laga kraft 22 juli! Läs mer  
14-02-07Avtalet för Sydöstra Kummelnäs godkänt. Tekniska nämnden har nu godkänt genomförandeavtalet för Sydöstra Kummelnäs (område G). Det liggande förslaget till ny detaljplan kommer därmed att antas inom kort. Läs mer   
14-02-03Protokoll och inbetalningskort. Idag skickas protokoll från årsmötet 25 januari och inbetalningskort för vägavgiften ut till samtliga medlemmar per post.
Sista betaldag för vägavgiften är 28 februari 2014, som tidigare meddelats i kallelsen.
Protokollet finns även att ta del av via denna länk. Läs mer  
14-01-10Årsmöte 25 januari. Idag skickades kallelse ut till. Mötet hålls lördag 25 januari kl 10:00 i Kummelnäs Kapell. Årsmöteshandlingarna finns nedan, observera att sidnumreringen hänvisar till den tryckta versionen (här uppdelad i flera dokument). Som bilaga till kallelsen skickas även verksamhetsberättelser och ekonomiska redovisningar för sektionerna 2B (Nordöstra) och 2C (Västra), även dessa finns åtkomliga via länkarna nedan.  
13-12-05Avtal för Sydöstra Kummelnäs klart. Genomförandeavtalet för Sydöstra Kummelnäs är nu klart för underskrift!
Läs mer  
13-11-08Extern revisionen godkänd. På föreningsstämman 5 maj beslutades att extern revision av föreningens verksamhet skulle göras i efterhand för verksamhetsåret 2012. Till extern revisor valdes den auktoriserade revisorn Ingrid Ståhl på BDO AB.

Ingrid Ståhl har nu avgett sin revisionsrapport som finns att läsa genom att klicka på länken  Läs mer
13-10-16Informationsmöte Sydöstra Kummelnäs. Nytt möte 5 november angående detaljplanearbetet i område G.
Läs mer  
13-10-10Dags att lämna motioner. Nu är det hög tid att lämna in en motion om den ska kunna behandlas på årsmötet i januari. Motioner skall, enligt föreningens stadgar, vara styrelsen tillhanda skriftligen senast 15 oktober. 
13-05-17Protokoll från extra stämma. Protokollet från den extra stämma som hölls 5 maj finns via länken nedan. Observera att utdebiteringen (punkt 8-10 i protokollet) berör endast sektion 2C i Västra Kummelnäs och avser arbeten med anledning av den nya detaljplanen. Det är bara fastigheter inom sektion 2C som ska betalad detta, se infosidan för sektionen via länken 'Västra (DP497)' i menyn överst på sidan. Protokollet skickas ut till samtliga medlemmar per post.  Läs mer
13-05-02Med anledning av flyblad. Med anledning av det "öppna brev" (med avsändare Jakub Brindell m.fl.) som delats ut i brevlådor i Kummelnäs den senaste veckan vill styrelsen ge sin syn på innehållet. Inledningen på brevet beskriver föreningsstämmorna som hållna i en "konfliktfylld anda". Visst (och självklart) finns det olika åsikter i en förening av vår storlek men denna beskrivning är en klar överdrift. Det öppna brevet finns att läsa här.

Med anledning av brevets Bakgrund/Slutsats vill styrelsen säga följande:

1/A:
Styrelsen beklagar att brevskrivarna känner sig förhindrade att "bilda opinion" på grund av att de saknar en medlemsmatrikel. Som styrelsen redovisat i nyhetsinlägg 13-04-25 (nedan) är det inte förenligt med bestämmelser i personuppgiftslagen, PUL, att föreningen lämnar ut medlemsuppgifterna utan att varje medlem givit sin tillåtelse. Styrelsen måste tänka på de enskilda medlemmarnas bästa och skydda deras integritet. Den medlemsförteckning styrelsen håller är till för KVF's verksamhet och inte privata initiativ vars syften är utanför styrelsens kontroll.

2/B:
Det är sant att deltagandet på föreningens stämmor oftast är under 10% av medlemmarna. Styrelsen skulle verkligen välkomna att fler medlemmar kommer på stämmorna. Ett mönster kan dock skönjas för när det finns stora beslutspunkter på dagordningen brukar uppslutningen bli mycket större, exempelvis när det gällde frågan om trottoar/gångväg längs Lövbergavägen (som beslutades) och förslaget om avstängning av Solviksvägen med bom (som röstades ner). På senaste årsstämman 13-02-17 valde 14 av 53 deltagande medlemmar att reservera sig mot beslutet om ansvarsfrihet, men dessa 14 utgjorde trots allt mindre än 30% av de närvarande och 2% av samtliga medlemmar. Nåväl, oavsett om du som medlem är positiv eller negativ till hur styrelsens och föreningens arbete bedrivs välkomnar styrelsen att fler medlemmar kommer på föreningsstämmorna.

3/C:
Nej, styrelsen talar inte med "kluven tunga" utan vill låta medlemmarna bestämma.
 • Stämman 13-02-17 beslutade att en extern revisor skulle engageras för 2013.
 • Styrelsen var dock senare i februari enig om att utvidga den externa revisionen till att omfatta även 2012.
 • Styrelsen anser dock inte att det finns någon logik i att granska 2012 ytterligare eftersom ansvarsfrihet beviljats och styrelsemedlemmar omvalts, men vill medlemmarna att så sker så har styrelsen inget att invända.
 • Styrelsen lämnar därför till extrastämman 13-05-05 att besluta om vilket/vilka verksamhetsår som ska granskas för att medlemmarnas vilja i denna fråga ska vara beslutande, extern revision är ju förenat med en extra kostnad för föreningen.
"Något känns allvarligt fel" avslutar brevskrivarna denna punkt, styrelsen har svårt att förstå vad som skulle vara allvarligt fel med att låta medlemmarna fatta beslutet.

4/D:
Depositioner i samband med större byggen bokförs och redovisas i huvudboken, som föreningens revisorer tar del av. Det är dock riktigt att totalbeloppet inte har redovisats i balansräkningen, vilket kan åtgärdas till nästa år. Att så kan ske meddelade styrelsen direkt till Jakub Brindell då han tog upp frågan, även det aktuella saldot på depositionskontot (85500 kr) meddelades vid samma tillfälle. Depositionerna finns på ett separat bankkonto för att säkerställa att de inte blandas ihop med föreningens övriga ekonomi.

Styrelsen vill också kommentera det tre steg som anges för att "aktivera KVF".

Steg 1:
Om enskilda föreningensmedlemmar vill skicka sina kontaktuppgifter till den angivna epostadressen så har styrelsen inget att invända mot det. Styrelsen vill dock TYDLIGT PÅPEKA att detta inte har något med föreningens verksamhet att göra (styrelsen är inte delaktig och det finns inget uppdrag från någon stämma).
Den som är mottagare (man kan anta Jakub Brindell m.fl.) av dessa uppgifter måste självklart också ta hänsyn till PUL vid hantering av uppgifterna, och inte göra avsteg från det syfte som anges att uppgifterna ska användas till.

Steg 2:
Om du som medlem är missnöjd med hur föreningen sköts välkomnar vi självklart att du även hör av dig till styrelsen, gör det via epost till kvf.styrelse@kummelnas.se. Faktum är att 2-5 medlemmar per vecka hör av sig till styrelsen (oftast direkt till ordförande Victor Brott), med allt från små till stora problem och faktiskt en hel del beröm också.

Steg 3:
JA, närvara vid extrastämman 5 maj!
Styrelsen välkomnar ditt deltagande!
Hur du använder din röst är upp till dig som medlem att avgöra!

Väl mött söndag 5 maj 2013 kl 10:00 i Kummelnäs Kapell!

mvh,
/Styrelsen 
13-04-25Föreningens medlemsregister. Enskilda medlemmar i vägföreningen har då och då frågat om de kan ta del av föreningens medlemsregister, den s.k. medlemsmatrikeln. Styrelsen har undersökt med datainspektionen om detta är förenligt med Personuppgiftslagen (PUL).
Föreningens styrelse har utifrån detta fattat beslut att inte lämna ut personuppgifter till enskilda medlemmar. Beslutet är fattat utifrån vår tolkning av PUL, och principen att skydda den enskilde individen.  Läs mer
13-04-19Extra stämma 5 maj. En extra stämma kommer att hållas i Kummelnäs Kapell söndag 5 maj kl 10:00-12:30. Av kallelsen (Läs mer-länk nedan) framgår att det finns två huvudpunkter för stämman:
 • Val av extern revisor (berör hela föreningen)
 • Beslut om utdebitering i sektion 2C/Västra (berör endast sektion 2C/Västra)
Kallelsen har idag postats till samtliga medlemmar.  Läs mer
13-04-19Informationsmöte Sydöstra Kummelnäs. Nytt möte 5 maj angående detaljplanearbetet i område G.
Läs mer  
13-02-22Protokoll och inbetalningskort. Idag skickas protokoll från årsmötet 17 februari och inbetalningskort för vägavgiften ut till samtliga medlemmar per post.
Sista betaldag för vägavgiften är 22 mars 2013, som tidigare meddelats i kallelsen.
Protokollet finns även att ta del av via denna länk.  Läs mer
13-02-01Årsmöte 17 februari. Idag skickades kallelse ut till det 'uppskjutna' årsmötet. Mötet hålls söndag 17 februari kl 10:00 i Kummelnäs Kapell. Årsmöteshandlingarna finns nedan, observera att sidnumreringen hänvisar till den tryckta versionen (här uppdelad i flera dokument). Vi ska också reda ut några begrepp.
Formellt heter ett beslutande möte i en förening stämma eller föreningsstämma.
Det finns ordinarie stämma och extra stämma.
Den ordinarie stämman inträffar årligen i enlighet med föreningens stadgar och kallas därför ofta årsstämma eller årsmöte. Man kan konstatera att 'kärt barn har många namn'. 
13-01-31Senare betaldag. Eftersom årsmötet blir senare än normalt kommer även räkningen på årsavgiften senare. Troligtvis skickas räkningarna ut i slutet av februari. 
13-01-29Stämman genomfördes inte. Den planerade årsstämman i söndags genomfördes inte. På grund av att olika starttidpunkter hade angetts på olika ställen i det utskickade materialet ansågs att stämman inte var behörigen utlyst. Och styrelsen fick i uppdrag att snarast kalla till en ny stämma.  Läs mer
13-01-22OBS - Årsmötet börjar kl 11:00. Tyvärr har det blivit ett tryckfel i inbjudan till årsmötet.
Årsmötet börjar kl 11:00, som det står på försättsbladet.
(På sidan med Kallelse/Dagordning står felaktigt kl 10, men då pågår ett annat möte.) 
13-01-11Årsmöte 27 januari. Idag skickades kallelse ut till 2013 års ordinarie årsmöte. Mötet hålls söndag 27 januari kl 11:00 i Kummelnäs Kapell.  
13-01-11Informationsmöte Sydöstra Kummelnäs. Möte angående detaljplanearbetet i område G.
Läs mer   
12-12-22God Jul. önskar vägföreningen! 
12-12-12Snövall vid infarten. Styrelsen får många frågor från fastighetsägare om varför inte snövallen framför deras infart/brevlåda tas bort.

Svaret är att det är fastighetsägarens ansvar, detta gäller oavsett vem som är väghållare (vägförening, kommun, Trafikverket). Det är inte heller tillåtet att skotta ut snö på vägen.
Se även artikel i DN om saken. 
12-12-05SNÖKAOS - extrem dag i Kummelnäs och hela Stockholm.

kl 22:15
Plogning pågår fortfarande.

kl 17:30
Nu har snöfallet mattats avsevärt i intensitet och väg efter väg plogas med mer bestående resultat. Kvällen lär dock bli lång för snöröjarna så ha tålamod.

kl 15:10
Lövbergavägen (vägföreningens del) är nyligen plogad. Lokalvägarna pågår.

kl 13:35
Mycket svårt att ta sig fram! Kummelnäsv och Vikingshillsv är nyplogade men mycket smala och med tjocka vallar in mot alla småvägar.
Stanna om möjligt kvar på jobbet så länge det går, att åka tidigare och hämta barn på dagis/skola leder troligtvis till fastkörningar. Bättre att avvakta. Snöröjning pågår på lokalvägarna. Läget blir nog bättre under sena eftermiddagen.

kl 12:30
Ca 30 centimeter snö har kommit sedan kl 8 i morse (utöver det som kom under natten). Lokalvägarna har plogats en gång (även om det inte märks nu). 
12-11-19Brev till kommunen. Läs ordförande Victor Brotts brev till kommunen angående kommunens krav i Sydöstra Kummelnäs. Läs mer  
12-09-07Anstånd med vägavgifter. Med anledning av den aktuella utdebiteringen inom sektionen för utförande i Västra Kummelnäs har styrelsen fått många frågor om anstånd med betalning av avgiften. Slutsatserna gäller samtliga avgifter till föreningen. Generellt är föreningens möjligheter till anstånd begränsade.
Läs mer, se inlägg 12-09-07 på infosidan för sektion Västra  
12-08-24Informationsmöte Sydöstra Kummelnäs. Möte angående detaljplanearbetet i område G.
Läs mer  
12-08-19Sektionsinformation. Nu finns separata flikar i huvudmenyn för de olika sektioner och detaljplaneområden som är aktuella inom vägföreningen, se ovan.

Mest aktuella just nu är Västra (DP497) där en sektion bildats i våras samt Sydöstra (område G) för slutfasen av detaljplanearbetet närmar sig.

De olika sidorna kommer att uppdateras när ny information finns. 
12-06-25Information om planområde G i Sydöstra Kummelnäs. Vägföreningens styrelse har under våren försökt hitta en acceptabel lösning för vägombyggnationer i samband med VA-läggning. Kommunen vill helst att både vägföreningens vägarbeten och deras VA-arbeten görs i en gemensam entreprenad där de sköter upphandlingen enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). Hur prisbilden då blir vet ingen innan anbuden kommit in. Detta alternativ minskar kommunens risk, men riskerar att bli mycket dyrt för de boende. Styrelsen har därför försökt hitta alternativ som är mer kostnadseffektiva för de boende, och som alla uppnår samma bärighet på vägen i slutändan. Självklart ska vägföreningens medlemmar stå för sina kostnader, men det måste ske på ett sätt där kostnaderna kan förutses och inte riskerar att skena okontrollerat.

Efter ett par veckors grubblande har kommunens handläggare nu kommit fram till att även vägföreningens tredje förslag inte faller dem i smaken. Kommunens ansvariga handläggare har nu semester till 13 augusti, så tyvärr kommer inte mycket att kunna ske innan dess.

Styrelsen får många frågor från de boende om kostnaderna. Den kalkyl som nu gäller visar på ca 75000 kr per fastighet för de åtgärder som vägföreningen anser nödvändiga enligt detaljplanens krav. Om vi skulle acceptera kommunens nuvarande (skärpta) krav skulle det tillkomma ytterligare minst ca 60000 kr per fastighet, kanske betydligt mer.

I detalj kan man säga att det är en sak som skiljer i kommunens och vägföreningens synsätt. Kommunen anser sig ha rätt att säga att den befintliga vägkroppen inte har tillräckligt bra bärighet eftersom den inte innehåller exakt "rätt" blandning av grus och stenstorlekar. Vägföreningen däremot vet att vägarna, i stort sett överallt, har en bärighet som uppfyller den föreslagna kommande detaljplanens krav. Dagligen trafikeras vägarna med fordon som motsvarar dessa krav (t.ex. Cija/Stia's tanktömningsbilar som fullastade väger 26 ton). 
12-02-07Protokoll och inbetalningskort. Denna vecka skickas protokoll från årsmötet och inbetalningskort för vägavgiften ut till samtliga medlemmar per post.
Sista betaldag för vägavgiften är 29 februari 2012, som tidigare meddelats i kallelsen.
Protokollet finns även att ta del av via denna länk.  Läs mer
12-01-15Dags för årsmöte. Samtliga medlemmar kallas till årsmöte i Kummelnäs Kapell söndag 29 januari kl 10:00. Kallelse med alla handlingar har postats 10 januari. 
11-11-30Presentation från mötet 17 november. Efter önskemål lägger vi ut presentationen som visades på mötet för område F (Västra Kummelnäs) 17 november. Bilderna har kompletterats med ungefär det 'manus' som även användes vid presentationen (visas i högra kolumnen).  Läs mer
11-11-28Skicka in delgivningskvitton. Gäller vissa inom område F i Västra Kummelnäs.
Lantmäteriet har skickat ut brev till alla som är berörda av inlösen. Det är viktigt att alla skickar in det s.k. 'delgivningskvitto' som kom tillsammans med brevet. Annars tvingas lantmäteriet aktivit försöka få tag på varje person, och eftersom lantmäteriets arbete kostar oss pengar blir det en extra kostnad (som ska betalas av de boende). 
11-11-23Vägmarksinlösen i Område F. I område F i Västra Kummelnäs har vägföreningen yrkat på inlösen av viss mark som enligt den nya detaljplanen (DP497) klassats som vägmark. Vilka fastigheter som är berörda framgår av nedanstående kartor. Lantmäterimyndigheten kommer att skicka separat kallelse till dessa fastighetsägare. Kallelsen avser ett separat möte 15 december då förutsättningarna för inlösen kommer att gås igenom.  
11-11-14Område E har utträtt ur vägföreningen. Detaljplaneområde E (Björnberget) har nu utträtt ur Kummelnäs Vägförening. Nacka kommun har nu ansvaret för Landbacken, Björnbergsvägen, Näckdjupsvägen, Kummelvägen samt anslutande mindre vägar. Detta gäller från och med 1 november 2011.

Synpunkter på vägunderhåll, plogning/sandning, vägbelysning etc. ska därmed ställas till:
Nacka kommun, 08-7188000

Styrelsen tackar de boende för den tid som varit (mer än 50 år) och önskar lycka till inför framtiden! 
11-10-06Avtal om Karbosjön. Vägföreningen har tecknat ett avtal med Nacka kommun angående deras önskan att genomföra en vattenreglering av sjön. Karbosjön ingår inte i vägföreningens skötselansvar men eftersom kommunen behöver använda vägföreningens vägar för genomförande och underhåll har kommunen ändå insisterat på ett avtal. Kommunen har tecknat likalydande avtal med bland annat Riset.

Ur vägföreningens perspektiv är paragraf 4.1 (i,ii & iii) och 6.2 (sista meningen) de viktigaste, d.v.s. vägföreningen har inget att invända mot kommunens arbete och vägföreningen kommer inte att få några kostnader.  Läs mer
11-09-26Beläggning Lövbergavägen. Tisdag 27 september blir nytt datum för toppbeläggningen av Lövbergavägen, se nyhetsinlägg 11-09-14 nedan.

Under beläggningsdagen kan det bli framkomlighetsproblem så välj om möjligt annan väg. 
11-09-19Beläggningen uppskjuten. På grund av regn är beläggningsarbetena uppskjutna. 
11-09-14Toppbeläggning av Lövbergavägen. På tisdag 20 september är det planerat att Lövbergavägen ska toppbeläggas med oljegrus enligt årsmötesbeslutet i vintras. Beläggningen är av typen Y1B. I princip kan man säga att man då först sprutar asfaltsklister på vägen och sedan sprider ut grus. Till att börja med ger det nästan ett intryck av grusväg eftersom man lägger på ett överskott av grus, som sedan succesivt trycks ner i asfaltsklistret och en del körs bort. Slutresultatet kan beskådas i "Steniga backen", d.v.s. backen i norra delen av Lövbergavägen.

Under beläggningsdagen kan det bli framkomlighetsproblem så välj om möjligt annan väg. 
11-09-12Förrättning område E. Eftersom område E nu har en detaljplan som föreskriver kommunalt huvudmannaskap kommer fastigheterna inom detta område att utträda ur vägföreningen. Beslutet fattas formellt av Lantmäteriet men det är mest formalia eftersom det är den nya detaljplanen som styr.  Läs mer
11-08-30Justering av Lövbergavägen. På måndag 5 september kommer Skanska att justera Lövbergavägen med asfaltsläggare för att jämna ut de större gropar som finns. Det gäller främst i närheten av tennisbanan. Även de potthål som finns i beläggningen ska lagas. Till våren 2012 kommer sedan hela vägen att toppbeläggas med Y1B. Arbetena är enligt årsmötesbeslut, men styrelsen har på Skanskas inrådan valt att senarelägga toppbeläggningen vilket enligt Skanska ger ett bättre och mer hållbart slutresultat. 
11-02-18Betaltid för årsavgift. Styrelsen har fått in synpunkter från några medlemmar på att det är för kort betaltid på räkningarna som skickats ut nu i veckan och som ska betalas senast 28 februari 2011. Styreslen anser dock att betaltiden är tillräcklig eftersom:
 • I föreningens stadgar står 'Betalning ska normalt ske den sista i månaden efter att stämma hållits'
 • I kallelsen till stämma, som skickades ut i mitten av januari, står att föreslagen sista betaldag är 28 februari 2011.
 • Protokoll från stämman publicerades på hemsidan 2 februari, där framgår alla uppgifter gällande avgift för respektive fastighetstyp samt att sista betaldag fastställdes till 28 februari.
 • Styrelsen medger trots detta normalt kortare uppskov för fastighetsägare som kontaktar styrelsen på grund av problem att betala i tid.
 
11-02-16Kommunalt bidrag 2011. Som beskrivits i kallelsen till årsmötet (se nyhetsinlägg 110114) har kommunen ändrat reglerna för det kommunala bidraget. Det är inte längre riktat till de permanentboende utan tillfallaer hela föreningen.
Det är därför riktigt att det på raden 'kummunalt bidrag' på räkningarna för årsavgiften ska stå '0 kr', det gör det på alla räkningar. 
11-02-15Överenskommelse om naturmark vid Grävlingsberg. Vägföreningen har tecknat en överenskommelse med Magnus Frej och Per Lindgren angående frågan om ersättning för naturmarken kring Grävlingsberg som blivit allmän plats i vägföreningens ägo.
Båda parter förbinder sig att acceptera Fastighetsdomstolens utslag och inte överklaga vidare.
Därmed kan vi nu lägga den juridiska processen till handlingarna och ta tag i arbetena på naturmarken kring Grävlingsberg. I bilagan finns överenskommelsen i sin helhet. Se även nyhetsinlägget 11-02-01 nedan.  Läs mer
11-02-02Protokoll från årsmöte. Vid årsmötet i söndags (30 jan) beslutades att höja budgeten för 2011 med 300000 kr på grund av höga kostnader för vinterns snöröjning. Avgiften för 2011 blir därmed 2450 kr för permanentboende, 1225 kr för fritidsboende och 245 kr för fastigheter med utfart mot kommunal väg.
Protokollet kommer att skickas ut till samtliga medlemmar i mitten av februari, tillsammans med inbetalningskort på årsavgiften.  Läs mer
11-02-01Fastighetsdomstolens beslut om naturmark vid Grävingsberg. Fastighetsdomstolens dom kom 29 januari, de har beslutat att höja ersättningen för naturmarken vid Grävlingsberg från lantmäteriets värdering på 570000 kr till ca 950000 kr. Till detta kommer advokatkostnader samt en viss ränteuppräkning. Totalt blir det ca 1,2 miljoner kronor. Nu avvaktar vi för att se om beslutet vinner laga kraft. Ägarna till Grävlingsberg, Magnus Frej och Per Lindgren hade begärt drygt 3 miljoner kronor i sin överklagan till fastighetsdomstolen. 
11-01-14Årsmöte 30 januari. Igår skickades kallelse ut till 2011 års ordinarie årsmöte. Mötet hålls söndag 30 januari kl 10:00 i Kummelnäs Kapell. Årsmöteshandlingarna finns nedan, observera att sidnumreringen hänvisar till den tryckta versionen (här uppdelad i flera dokument).  
10-11-19Extra stämma för Nordöstra Kummelnäs. De boende inom sektionen för Nordöstra Kummelnäs (sekt. 2B) kallas till extra föreningsstämma för genomgång av verksamheten 2010 samt beslut om steg två av debiteringen. Bifogade kallelse har skickats ut till samtliga berörda per post.  Läs mer
10-11-12Detaljplanen för område F har vunnit laga kraft. Efter beslut av regeringen/miljödepartementet 2010-10-21 har detaljplanen för område F i västra Kummelnäs nu vunnit laga kraft. Det innebär att detaljplanen för samtliga 146 fastigheter nu ska genomföras och att det blir fortsatt enskilt huvudmannaskap med Kummelnäs Vägförening även i västra Kummelnäs.

Regeringen avslår alltså samtliga överklaganden och fastställer därmed länsstyrelsens och kommunens tidigare beslut. Det är därmed prövat att fortsatt enskilt huvudmannaskap kan tillämpas i den här typen av områden. De argument som Karin Norman, Olle Näsman, Bertil Damberg och Tore Kellquist framfört om att kommunalt huvudmannaskap ska tillämpas har lämnats utan bifall. 
10-06-09Större vägarbete. Nu har just breddningen av Viktoriavägen och Regentvägen startat. Detaljplanen föreskriver 4,5 meter bred körbana. Arbetet ingår i genomförandet av detaljplan 391 i Nordöstra Kummelnäs. Under byggtiden kommer Viktoriavägen och södra delen av Regentvägen tidvis att vara avstängda. Man får då finna andra vägar förbi platsen, men det ska inte innebära några längre omvägar. Beräknas klart i slutet av juni.  Läs mer
10-05-25Provborrning i vägar i Sydöstra Kummelnäs. Inför den kommande VA-utbyggnaden i område G i Sydöstra Kummelnäs kommer kommunen under v21-24 låta WSP göra provborrningar för att bestämma hur VA kan dras. Arbete görs med en borrvagn på larvfötter, och det kan stundtals vara svårt att passera och man får då hitta en annan väg att ta sig ut eller in i området.

Det bör poängteras att innan VA-utbyggnaden påbörjas måste en ny detaljplan vara klar, styrelsen tycker det är lovvärt att kommunen gör sin planering av VA parallellt med planprocessen så att utbyggnaden kan komma igång snabbt så fort planen är klar. 
10-04-28Valborg vid Kummelnäs Inre. Traditionsenligt valborgsfirande går av stapeln vid Kummelnäs Inre Brygga på Valborgsmässoafton, brasan tänds 20:00. För er som inte varit vid bryggan förut så ligger den i förlängningen av Kummelnäsvägen, precis norr om Kummelnäs Gård. 
10-02-11Protokoll och inbetalningskort. Igår skickades protokoll från årsmötet och inbetalningskort för vägavgiften ut till samtliga medlemmar per post. Sista betaldag för vägavgiften är 1 mars 2010, som tidigare meddelats i kallelsen.  Läs mer
10-01-13Årsmöte 31 januari. Igår skickades kallelse ut till 2010 års ordinarie årsmöte. Mötet hålls söndag 31 januari kl 10:00 i Kummelnäs Kapell. Årsmöteshandlingarna finns nedan, observera att sidnumreringen hänvisar till den tryckta versionen (här uppdelad i flera dokument).   
09-12-22Alla överklaganden avslagna. Länsstyrelsen har kommit med sitt beslut angående överklagandena av detaljplanen i område F (Västra Kummelnäs). Det blev avslag på samtliga överklaganden. Länsstyrelsen ger alltså bland annat kommunen rätt i antagandet av en plan med fortsatt enskilt huvudmannaskap även för Västra Kummelnäs. 
09-10-28Entreprenör för KVF's vinterunderhåll utsedd. Värmdö Fastighetsproduktion (Arne Björkman) har utsetts till entreprenör för vinterunderhåll 2009/2010. Synpunkter och behov på åtgärder ska i första hand ställas direkt till VFAB, tel: 070 - 970 94 58. 
09-06-04Beläggningsarbeten i Steniga Backen. Steniga Backen, det vill säga backen i norra delen av Lövbergavägen mellan Kummelnäsvägen och Föreningsvägen, kommer att repareras och beläggas. Spåren i vägbanan har som steg 1 lagts igen. I slutet av veckan eller början på nästa (beroende på vädret) kommer Skanska att justera vägen ytterligare och lägga på en toppbeläggning med s.k. Y1B-material.

OBS - Efter beläggningen kommer vägen att hållas avstängd 3 dagar! - OBS

Avstängningebn görs för att öka livslängden på beläggningen, på rekommendation av Skanska. Vi hoppas på förståese från medlemmarnas sida.
Kör istället Föreningsvägen & Kummelnäsvägen. 
09-06-02KVF - 10 år på webben!. Det är i dagarna 10 år sedan Kummelnäs Vägförening startade sin hemsida. Först på en privat adress och efter något år på www.kummelnas.se/kvf
Vi tackar för den uppskattning som genom åren visats för hemsidan. 
09-04-22Information om VA-anslutning. Bifogade dokument (länken 'Läs mer' nedan) är sammanställt av Nacka kommun och beskriver hur det går till vid VA-anlutning till det kommunala nätet, såväl tekniskt som ekonomiskt och administrativt. I dokumentet finns länkar till bilder och andra dokument på kommunens hemsida. Denna information är främst riktad till boende inom Nordöstra Kummelnäs (DP391).  Läs mer
09-01-02Årsmöte och förrättningsmöte. Januari kommer att bjuda på två möten för vägföreningen. Kallelsen till den ordinarie föreningsstämman (årsmötet) är nu på väg till samtliga medlemmar per brev. Årsmötet hålls 18 januari kl 10:00. En vecka senare kommer ett förrättningsmöte för bildandet av en sektion för det nya detaljplaneområdet i Nordöstra Kummelnäs att hållas. Separat kallelse till detta möte kommer senare i veckan. Båda mötena hålls i Myrsjöskolans matsal, Mensättravägen 42.
 • Årsmöte: söndag 18 januari kl 10:00
 • Förrättningsmöte: söndag 25 januari kl 10:00
 
08-11-13Solviksvägen stängs av i norra ändan. Med start ca måndag 17 november stängs Solviksvägen av även i norra ändan, mellan dagisparkeringen och Lövbergavägen. De som ska lämna vid dagis måste köra från Djupadalsvägen. Som tidigare är Solviksvägen avstängd även söderut, för närvarande mellan Spångvägen och gångvägen ner till badet. En förutsättning för att Sveab ska kunna stänga av vägen är dock att det råder barmarksförhållanden så att man säkert kan ta sig upp och ner för Djupadalsvägen. 
08-11-04Nytt medlemsmöte för planområde F. Alla boende i planområde F i Västra Kummelnäs bjuds in till ett möte söndag 9 november kl 10.00 i Kummelnäs Kapell. Styrelsen anser nu att vi kommit så långt som det är möjligt i förhandlingarna med kommunen om genomförandet av kommande detaljplan för område F i Västra Kummelnäs. Ett färdigt förslag till avtal finns. De krav som kommunen ställer i avtalet medför högre kostnader för de boende, kostnadsuppskattningen ligger på 114000 kr per fastighet. Det är nu viktigt för styrelsen att höra vad de boende inom planområdet tycker.  Läs mer
08-10-31Åter trafik på Kummelnäsvägen. Om allt går enligt Frentabs planer kommer Kummelnäsvägen att öppnas igen för trafik mellan bussvändplanen och Lövbergavägen. Det blir alltså åter möjligt att passera Kummelnäs Förskola på norra sidan. Trafikljusen längre öster ut på KUmmelnäsvägen kommer att finnas kvar ett antal veckor till. 
08-10-15Fortsatta diskussioner om område F. På informationsmötet 4 oktober fick styrelsen stöd av de närvarande för att utröna hur mycket dyrare genomförandet av ny detaljplan i område F kan bli på grund av den av kommunen föreslagna gemensamma entreprenaden (för vissa delar av vägnätet).

Igår (tisdag 14 okt) hade styrelsen ett möte med kommunen, lett av chefstjänsteman Anders Ekengren. Vi är på god väg att finna en lösning. Så fort de sista bitarna fallit på plats kommer de boende inom område F att få detaljerad information. 
08-09-29Trafiksignaler vid Lövbergavägen. Nu i veckan blir det åter dags för trafiksignaler på Lövbergavägen. Sveab's arbeten med Värmdös avloppsledning ska nu göras mellan Ättiksvägen och Solviksvägen. För att trafiken ska kunna flyta någorlunda kommer trafiksignaler att användas. 
08-09-11Medlemsmöte planområde F. Alla boende i planområde F i Västra Kummelnäs bjuds in till ett möte för att diskutera läget med den detaljplan som är under fördigställande.

Medlemsutskick område F
Medlemsutskick område F, bilaga
Vägföreningens förslag på konkreta lösningar som presenterats för kommunen v 37
Kommunens sammanfattning av mötet 28 augusti 
08-09-04Nya trafikomläggningar. Sveab är nu klara med första etappen på Solviksvägen, och den öppnas igen för trafik från Djupadalsvägen till Lövbergavägen. Uppe vid bussvändplan har Frentab kommit så långt att man inom en vecka ska passera Föreningsvägen, som då kommer att bli avstängd mot Kummelnäsvägen. Se kartan nedan. Trafik mellan Kummelnäsvägen och Lövbergavägen måste köra via Djupadalsvägen och Solviksvägen. Kontakpersoner är:
 • Sveab: Armen Ohanian 0704-587699
 • Frentab: Janne Ottosson 0730-775015
 • Kummelnäs Vägförening: Anders Lundell 073-4026197
  
08-08-27Punktliga betalare. Victor Brott hälsar att under de 21 år han har varit ordförande, så har en så god betalningsmoral aldrig tidigare skådats. Endast en medlem har behövt gå till indrivning hos Kronofogden. Eftersom styrelsen har som policy att hålla en stram budget, så är det av stor vikt att alla betalar solidariskt i tid, varför styrelsen tackar! 
08-06-09Solviksvägen avstängd. Sveabs arbeten med Värmdös avloppsledning har nu flyttat in på Solviksvägen, som är avstängd för genomfart mellan Lövbergavägen och Djupadalsvägen. Eftersom Frentab nu också jobbar på Kummelnäsvägen norr om dagis får trafik som ska mellan Lövbergavägen och Kummelnäsvägen köra Föreningsvägen, se kartan nedan. Kontakpersoner är:
 • Sveab: Armen Ohanian 0704-587699
 • Frentab: Janne Ottosson 0730-775015
 • Kummelnäs Vägförening: Anders Lundell 073-4026197
 
08-06-02Bregränsning för tunga fordon. Frentab bygger huvudledning för Vatten och Avlopp till Rörsundsviken. Detta grävarbete är mycket omfattande och för att hantera situationen på smidigaste sätt har vägföreningen gått med på att stänga av de angränsande vägarna för all annan tung trafik (över 3,5 ton)  Läs mer
08-05-13Lövbergavägen öppen igen. Lövbergavägen är nu öppen för trafik igen i korsningen med Kummelnäsvägen. Fortsatt avstängt är det dock på Kummelnäsvägen mellan Lövbergavägen och bussvändplanen, VA-arbetena fortsätter där till midsommar (ca). Denna sträcka benämns 'etapp 2' i Frentabs tidigare utskick.  Läs mer
08-04-26Valborg vid Kummelnäs Inre Brygga. Traditionsenligt valborgsfirande går av stapeln vid Kummelnäs Inre Brygga på Valborgsmässoafton. Trubadur Bernt Törnblom spelar och Kummelnäskören uppträder, ta med egen korv och grilla på grillen, brasan tänds 20:00.

För er som inte varit vid bryggan förut så ligger den i förlängningen av Kummelnäsvägen, precis norr om Kummelnäs Gård.  Läs mer
08-04-23Trafiksignaler vid tennisbanan. I slutet av veckan, eller början av nästa, kommer SVEAB's arbeten på Lövbergavägen att nå fram till tennisbanan. Längs denna del av vägen går Värmdös avloppsledning närmare körbanan och det kommer också att bli en del sprängningsarbeten. Det blir trång på vägen, endast ett körfält, och för att trafiken ska kunna flyta någorlunda kommer trafiksignaler att användas. 
08-04-15Del av Lövbergavägen stängs av. En sträcka på ca 50 meter av Lövbergavägen strax söder om korsningen med Kummelnäsvägen stängs av helt för biltrafik. Solviksvägen gäller för genomfart under byggtiden. Avstängningen börjar 21 april och väntas pågå i längst 3 veckor. Anledningen är att Frentab bygger ut de huvudledningar för vatten och avlopp som ska fortsätta genom norra Boo. Boende som eventuellt inte kan nå sina infarter anvisas andra P-platser av Frentab.  Läs mer
08-03-19Ersättningsbelysning på Lövbergavägen. Under en tid har det saknats belysning på en del av Lövbergavägen där Sveab arbetar med Värmdös avloppsledning. Fundament för tre nya belysningsstolpar är nu på plats. Boo Energi har dragit fram kabel och ska resa stolparna denna vecka så att belysningen ska kunna vara inkopplad före påskhelgen. När avloppsarbetena är avslutade kommer ytterligare ett par stolpar att sättas upp, men de ligger för nära själva arbetsområdet för att kunna sättas upp nu. 
08-02-26Blå käppar vid Lövbergavägen. SVEAB har nu märkt ut var Värmdös avloppsledning ska ligga. Käppar med blå markeing och blå markeringar i körbanan visar var centrum på ledningen ska ligga. På båda sidor om detta är det ca 3 meters arbetsområde. Inga privata fastigheter ska ligga inom arbetsområdet. Frågor om ledningsdragningen kan besvaras av Anders Lundell i styrelsen. 
08-02-13Avstängningar längs Lövbergavägen. Under vecka 8 kommer arbetena längs Lövbergavägen att nå upp till själva vägen. Det blir då aktuellt med avstängningar av ena körbanan. Det aktiva arbetsområde kommer att vara 50-100 meter långt, och flyttas succesivt. På de sträckor det finns fri sikt kommer företräde för den ena körriktningen att gälla, då sikten är skymd kommer trafiksignaler att användas (som på Kummelnäsvägen). Avloppsrören kommer att läggas upp och svetsas längs vägen. SVEAB är ansvariga för samtliga åtgärder, och att det fungerar. 
08-02-07Erbjudande om ved. I samband med avloppsarbetena längs Lövbergavägen kommer en del träd att fällas, främst i den södra delen kring vägen ner mot båtklubben (LSS). Kummelnäsbor som är intresserade av ved (längre stockar, ej huggen) kan vända sig till SVEAB's platschef Armen Ohanian på tel 070-4587699. Det går även bra att kontakta Anders Lundell i styrelsen om det finns frågor. 
08-02-06Protokoll och inbetalningskort. I början på vecka 7 skickas protokoll från årsmötet och inbetalningskort för vägavgiften ut till samtliga medlemmar per post. Sista betaldag för vägavgiften är 29 februari 2008, som tidigare meddelats i kallelsen.  Läs mer
08-01-25Årsmöte 29 januari. I början av förra veckan skickades kallelse ut till 2008 års ordinarie årsmöte. Mötet hålls tisdag 29 januari kl 19:00 i Myrsjöskolans matsal. Årsmöteshandlingarna finns nedan.
 
08-01-22Information om Värmdös avlopp. Enligt uppdrag från årsmötet i juni 2007 har styrelsen under hösten fört fortsatta diskussioner med Värmdö kommun om hur ledningarna kan läggas längs Lövbergavägen och Solviksvägen. Före jul resulterade det i färdiga avtal som är godkända av samtliga parter. Lantmäteriet har också gjort en ledningsförrättning baserat på dem. Värmdö kommun har utsett SVEAB som entreprenör för arbetena längs Lövbergavägen. Upphandling för Solviksvägen pågår, där är också Nacka kommun med för att bygga ut lokalt LPS-VA till fastighetrna längs Solviksvägen.

Avtalet om Lövbergavägen
Avtalet om Solviksvägen  
08-01-12Ändringar i avtal för DP391. Med anledning av den detaljerade projekteringen för VA-huvudledningarna som ska gå genom DP391 i Nordöstra Kummelnäs har vägföreningen tecknat ett tilläggsavtal till det avtal om genomförandet av VA-utbyggnaden som teckandes 2005 (se nyhetsinlägg 05-10-11 i Arkivet). Eftersom arbetena med huvudledningarna är mycket omfattande kommer Gustafsvägen, Solovägen, Hertigvägen, Yngligavägen, Viktoriavägen, södra delen av Regentvägen och östra delen av Drottningvägen att vara avstängda för all tung trafik utom Frentabs arbetsfordon under den tid som huvudledningarna byggs ut. Mer information kommer till berörda fastighetsägare då detta blir aktuellt. Som tidplanerna ser ut just nu (men de kan ändras) så rör det sig om byggstart av denna del på försommaren i år.  Läs mer
07-12-05Tidigarelagd VA-start. Redan nu i december kommer VA-utbyggnaden till Kummelnäs Vägförenings del av DP391. Först ut blir de delar av Näckrosvägen och Högabergsvägen som ingår i planområdet. Start beräknas ske på Näckrosvägen längst norrut ca 10 december. Frentab kommer att dela ut information i brevlådorna före start. 
07-11-13Entreprenör för KVF's vinterunderhåll utsedd. Värmdö Fastighetsproduktion (Arne Björkman) har utsetts till entreprenör för vinterunderhåll 2007/2008. Synpunkter och behov på åtgärder ska i första hand ställas direkt till VFAB, tel: 010 - 270 94 58. 
07-10-31VA-arbetena påbörjas i Nordöstra Kummelnäs. Första veckan i november är det dags för Frentab att påbörja VA-arbetena i Nordöstra Kummelnäs och Riset (DP391). Först ut blir Risets Alväg, man börjar i korsningen med Risvägen och går mot Vikingshillsvägen. Efter årsskiftet påbörjas huvudledningen från Rörsundsviken. Under det kommande halvåret är det alltså mest arbete på Riset-sidan. Först i vår (ca maj) kommer huvudledningen att nå Drottningvägen. En övergripande tidplan kommer att skickas ut av Frentab under hösten, sedan kommer det fortsatta arbetet att planeras i detalj allteftersom arbetena fortskrider. Uppdaterade tidplaner kommer att finnas tillgängliga löpande. Inkoppling av vatten och avlopp kan eventuellt ske etappvis men full drift beräknas inte vara klart förrän i mitten av 2010. 
07-10-18Remissvar om Hedevägen 6. Styrelsen har idag lämnat ett remissvar med synpunkter på hur detaljplanen för Hedevägen 6 ska kunna inkluderas i genomförandet av DP391.  Läs mer
07-10-09VA-entreprenör för Nordöstra Kummelnäs utsedd av kommunen. Nacka kommun har tecknat avtal med Frentab för arbetet med VA-utbyggnad i planområdet Nordöstra Kummelnäs. Avtalet omfattar även byggandet av huvudledningar från Kummelnäs Gård till Rörsundsviken. Arbetena beräknas påbörjas i slutet av oktober. 
07-10-05Protokoll från extra stämma. På den extra föreningsstämma som hölls 30 augusti bekräftades stadgeändringarna som bland annat innebär att verksamhetsåret ändras. Stämman avslog däremot förslagen på bom eller spårviddshinder på Solviksvägen. Protokollet skickas ut till samtliga medlemmar under v 41, och finns att läsa via länken 'Läs mer' nedan.
 • Ändrat verksamhetsår
  Den nya brytpunkten för föreningens verksamhetsår är 1 november. Verksamhetsåret 2007 avslutas 31 oktober och nästa ordinarie stämma kommer att hållas i januari 2008. De ändrade stadgarna finns inlagda på stadgesidan, där finns även ändringarna beskrivna.
 • Trafikbegränsande åtgärder på Solviksvägen
  Stämman avslog de lagda förslagen med bom eller spårviddshinder, därmed kvarstår styrelsens uppdrag att finna en annan lösning för begränsning av trafiken på Solviksvägen.
  Läs mer
07-08-27Påminnelse om extra stämma. Som framgått av kallelse som skickades ut i mitten av augusti håller föreningen extra stämma på torsdag 30 augusti kl 19 i Myrsjöskolans matsal. På dagordningen står beslut om trafikbegränsande åtgärder på Solviksvägen samt bekräftande av stadgeändringar. Se kallelsen nedan.  Läs mer
07-06-293 stycken remissvar. Kummelnäs Vägförenings styrelse har idag lämnat in nedanstående tre remissvar för planområdena F och Kummelnäsvägen.  
07-06-20Protokoll och inbetalningskort. Nu i veckan har protokoll från årsmötet och inbetalningskort för vägavgiften skickats ut till samtliga medlemmar per post. Sista betaldag för vägavgiften är 30 juni 2007, som tidigare meddelats i kallelsen.

På årsmötet beslutades bland annat:
 • att införa trafikbegränsande åtgärder på Solviksvägen
 • att ta fram ett förslag till hur gångväg/trottoar ska kunna byggas längs KVF's delar av Kummelnäsvägen och Lövbergavägen
 • att teckna en överenskommelse med Värmdö kommun om hur de får förlägga sin avloppsledning i KVF's vägar
  Läs mer
07-05-30Kallelse till årsmöte. Vägföreningens årsmöte hålls torsdag 14 juni 2007 kl 19.00 i Kummelnäs Kapell. Kallelse innehållande nedanstående dokument har skickats ut per post till samtliga medlemmar denna vecka.

 
07-05-22Årsmöte 14 juni. Kummelnäs Vägförening kommer att hålla sitt ordinarie årsmöte i Kummelnäs kapell torsdag(!) 14 juni kl 19. Kallelse med alla handlingar skickas ut till medlemmarna per post i början av vecka 22. De kommer också att finnas tillgängliga via hemsidan. 
07-05-08Detaljplaneförslag för Område F. Kommunen har nu presenterat ett färdigt förslag till detaljplan för område F, Solviksområdet. Samråd kring detaljplan och gatukostnader pågår samtidigt 8 maj - 29 juni, i detaljplaneförslaget finns två alternativ för framtida huvudmannaskap för vägar och annan allmän plats mark. Planhandlingar finns på kommunens hemsida för område F

Alternativ A, kommunalt huvudmannaskap, se information om gatukostnadsutredningen som finns på kommunens hemsida för gatukostnader.
Alternativ B, enskilt huvudmannaskap, se information om Kummelnäs Vägförenings kalkyl för vägombyggnation och naturmark.

Under samrådstiden kommer de boende att få lämna in synpunkter på detaljplanens utformning och föredraget val av framtida huvudmannaskap via remissvar och en telefonintervju.

Läs mer om de olika alternativen  
07-05-02Välbesökt Valborgsfirande. Valborg vid Kummelnäs Inre är ju en ganska ny tradition i Kummelnäs, men faktiskt, årets firande var det 6:e i ordningen. Arrangemanget verkar ha hittat sin form, och som vanligt var uppskattningsvis 200-300 personer där.

Nytt för i år var att även Västra Kummelnäs Fastighetsägareförening var medarrangör, och en grupp sammansatt av medlemmar ur styrelserna för Västra, Östra och vägföreningen stod för planeringen. Stort tack till alla som bidrog!

 
07-04-23Valborg vid Kummelnäs Inre Brygga. Traditionsenligt valborgsfirande går av stapeln vid Kummelnäs Inre Brygga på Valborgsmässoafton. Trubadur Bernt Törnblom spelar och Kummelnäskören uppträder, ta med egen korv och grilla på grillen, brasan tänds 19.30.

För er som inte varit vid bryggan förut så ligger den i förlängningen av Kummelnäsvägen, precis norr om Kummelnäs Gård. 
07-03-13Vägborrningar i Nordöstra Kummelnäs. Med start måndag 19 mars kommer WSP att göra geotekniska undersökningar med borrvagn i vägarna inom DP391, Nordöstra Kummelnäs. Arbetet ligger till grund för VA-projekteringen och kommer att pågå ca 6 veckor.
Kontaktperson är kommunens konsult/projektledare Anders Brattsell (070-7200855), det går också bra att kontakta Anders Lundell i vägföreningen. 
07-03-09Ansökan om förrättning. Styrelsen lämnade in ansökan om förrättning av Nordöstra Kummelnäs (DP391) före jul. Vi har nu blivit delgivna att ansökan är mottagen och registrerad. Arbetsbelastningen på Lantmäterimyndigheten i Nacka är hög, själva förrättningsarbetet kommer att påbörjas tidigast under sommaren. 
07-02-19Nytt om Värmdös avlopp. Här följer en kort uppdatering på läget med Värmdös avloppsledning genom Kummelnäs. Vägföreningen var på ett informationsmöte med Värmdö och Nacka kommun förra veckan angående de delar som berör vägar som KVF sköter.

Solviksvägen: Ledningen kommer att läggas inom mark som upptas av den nuvarande vägkroppen/körbanan. Värmdö känner sig inte ha tid att invänta en eventuellt ändrad standard på Solviksvägen med gångbana. KVF har tidigare samtyckt till detta, för att den viktiga detaljplaneprocessen inte ska behöva påverkas.

Lövbergavägen: Ledningen kommer till största delen att läggas utanför den nuvarande körbanan eftersom Nacka redan har VA-rör i körbanan som försörjer kringliggande fastigheter. KVF kommer att vara delaktig i detaljprojekteringen och utformningen vid återställandet efteråt.

De provborrningar som gjorts under vintern av WSP syftar till att undersöka markförhållandena, som underlag till den kommande projekteringen. 
07-01-09Anmäl intresse för båtplats. Nu är det dags att anmäla intresse för båtplats vid Kummelnäs Inre Brygga för somrarna 2008-2010. Det kanske kan tyckas tidigt men tilldelningen måste göras i god tid så att platserna utnyttjas maximalt.

Observera att platstilldelningen är tidsbegränsad vilket innebär att även de som disponerar en båtplats till och med 2007 måste anmäla fortsatt intresse. Samtliga anmälda deltar i lottdragning på lika villkor, man får alltså inte förtur för att man haft en plats tidigare period.

Anmälan görs till hamnkapten Annika Ring (se styrelsesidan för kontaktuppgifter). Anmälan ska innehålla namn, adress, telefonnummer samt fastighetsbeteckning inom Kummelnäs Vägförening. 

Arkiv årsvis

· Arkiv 2006
· Arkiv 2005
· Arkiv 2004
· Arkiv 2003
· Arkiv 2002
· Arkiv 2001
· Arkiv 2000
· Arkiv 1999


Överst på sidan.