Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privatpersoner      Föreningar    Kontakt   
 
<annons> Privatpersoner
Mail-lista
Egen mail-adress
Boo Områdesnämnd
Sätt startsida

Klotterplanket

Striden runt potthålen går vidare
(Tore Kellquist) 2008-11-11 16:33
Det var kommunens fel att förhandlingarna pågått i nio månader. Det var kommunens fel att kostnaderna ökat med flera miljoner.

På punkt efter punkt hade vägföreningen mött oförståelse. All skuld för att situationen utvecklats som den gjort lades på kommunen.

Detta var det genomgående temat i vägföreningens försvar och argumentation när man mötte fastighetsägarna i Solviksområdet.

Nu går striden kring potthålsvägarna vidare.

Det var det andra mötet på kort tid som Kummelnäs vägförening arrangerade söndagen den 9 november i Kummelnäs kapell. Vägföreningens ledning sökte stöd för att teckna det avtal, som under nio månaders tid förhandlats fram mellan parterna och som ska reglera samordningen av arbetet med VA och vägar efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Regelbrott
Mötet, som var utlyst som informationsmöte utnyttjades ändå, trots formella protester, som ”vägledande” för styrelsens beslut att teckna avtal med kommunen. Någon kontroll av röstberättigade skedde inte. Bland deltagarna fanns fastighetsägare med utfart mot Kummelnäsvägen, som följaktligen inte är berörda av detaljplanen för Solviksområdet vad gäller vägarna, men som likväl deltog i handuppräckningen. Ordföranden räknade snabbt antalet uppsträckta händer och fann ett 30-tal för att teckna avtal och 3 emot. Dessförinnan hade några, som ogillade röstning på ett informationsmöte, avvikit från mötet. Det är så det går till i Kummelnäs vägförening; i varje fall vid detta tillfälle.

Mandat saknas
Ett flertal inlägg gjordes under mötet. På frågan om föreningen hade mandat att förhandla och teckna avtal medgav föredragande på vägföreningen att man egentligen inte hade det men att kommunen ställt ovillkorliga krav på avtal för att kunna lägga fram detaljplanen för beslut.

På frågan varför det tagit en sådan lång tid skyllde vägföreningen vid upprepade tillfällen på kommunen. Att kostnaderna för enskilt ökar kraftigt i förhållande till vägföreningens ursprungliga kalkyl var också kommunens fel poängterades särskilt. Vägföreningens envetna kamp mot kommunen, såsom den beskrevs av föreningens ordförande och bisittare, applåderades.


Brister i avtalet
En fastighetsägare på mötet hade på egen hand kommit över avtalstexten och redovisade för mötesdeltagarna allvarliga brister i avtalets utformning och innehåll. Han råkade själv vara väl förtrogen med avtalsfrågor i sitt arbete inom Ericson-koncernen. Med hänvisning till de påtalade bristerna underströk någon risken för nya konflikter mellan vägförening, kommun och entreprenörer när det blir dags för genomförande.

Trots att det var två parter som förhandlat och därmed borde vara lika delaktiga i avtalets utformning fick man intrycket att det var kommunen ensamt som stått för skrivningarna. Återigen var alltså vägföreningen utan skuld. Dock skulle nu vägföreningen efter mötet låta en advokat från vägföreningarnas riksförbund gå igenom avtalstexten.

Miljökonsekvensbeskrivning saknas
En fastighetsägare tog upp frågan om den gasledning som dras i samband med projekteringen av Värmdö kommuns avlopp genom planområdet. Någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har inte gjorts. Han hävdade att beslut om detaljplanen inte kan tas förrän en sådan finns framme.

För vägföreningens del hade gasledningen inte varit någon fråga som avhandlats med kommunen. Trots att gasledningen dras genom Solviksvägen. Det kan för övrigt tilläggas att flera på mötet var ovetande om att Värmdö även skulle gräva ner en gasledning. Gasledningen hade heller inte varit föremål för samråd med de boende utmed Kummelnäsvägen resp Solviksvägen, vilket får sägas vara anmärkningsvärt.

Gasledningen ingen fråga för vägföreningen
Vägföreningen hävdade att man inte har anledning att bry sig om att en MKB genomförs. Men detta kan i hög grad ifrågasättas. Avtalet i dess nuvarande utformning med de brister som påtalats kan komma att ålägga Vägföreningen omfattande fördyringar för att kunna leva upp till det säkerhetsansvar som gasledningen genom annan lagstiftning kan generera. Frågan är om denna fördyring ska slås ut på samtliga fastighetsägare inkl. dem med utfart mot Kummelnäsvägen eller bara på dem som bor utmed aktuella vägavsnitt. Något svar kunde av förklarliga skäl inte ges på mötet.

Uppgiften om gasledningen, som för flera var en nyhet, väcker också frågan om försäkringsskyddet. Kommer gasledningen att betyda att fastighetsägare längs Solviksvägen och delar av Kummelnäsvägen får betala högre försäkringspremier för sina fastigheter?

Kostnadsgapet har krympt
Med den nya kostnadskalkylen som vägföreningen redovisade har avståndet till kommunens gatukostnadskalkyl krympt avsevärt. En fastighetsägare hade på morgonen hittat en sammanställning på webben som visade på en skillnad på bara 12 000 kr för permanentfastighet: 114 000 kr för enskilt mot 126 000 kr för kommunalt. Även om den gamla uppgiften om kommunens kalkyl på 149 000 gäller så är det frågan om en ansenlig krympning i förhållande till vägföreningens ursprungliga kostnadskalkyl på runt 72 000 kr.


Förutsättningarna inför telefonenkäten gäller inte längre
Mot den bakgrunden gäller inte längre de förutsättningar som redovisades inför telefonenkäten om huvudmannaskap. Omröstningen borde därför göras om. Något gehör för ett sådant yrkande tycktes dock inte finnas hos de församlade och det är kanske inte så konstigt. Planområdet har på sistone fått många nyinflyttade barnfamiljer som till varje pris vill kunna bygga ut och bygga nytt. Även andra som bott här länge men väntat i decennier på kommunalt VA och byggrätter känner samma frustration och desperation som våra nya grannar.

Framtida problem med finansieringen av vägupprustningen i enskilt huvudmannaskap viftades bort av vägföreningens representant med hänvisning till hur smidigt det går till inom Nordöstra Kummelnäs planområde (Grävlingsberg).

I det sammanhanget kan man fråga sig hur det kommer sig att kommunen med erfarenhet av detaljplanen för detta planområde nu skärper kraven för Solviksområdet. Förklaringen är naturligtvis att avtalet med vägföreningen släpptes igenom alltför lättvindigt av politiska skäl och att kommunen nu får betala dyrt för detta visserligen till glädje för fastighetsägarna men till men för skattebetalarna i Nacka. För fastighetsägarna i Nordöstra stannar enligt uppgift på mötet kostnaderna vid 70 000 kr.

Frågetecken för framtida finansiering
Samfälligheten måste som bekant förskottera medlemmarna och ta lån med våra fastigheter i pant. I normala fall är lånefrågan kanske inte något problem men dagens situation på finansmarknaden är inte normal. Det är inte helt osannolikt att bankerna kommer att kräva få granska varje fastighetsägares betalningsförmåga. En kommun som Nacka däremot har muskler och kan ge andra villkor än en vägförening. Dessutom betalar vi kommunen först när jobbet är klart. I vägföreningens fall kan ingen på förhand veta vad slutnotan blir. Men det var inga farhågor som gjorde intryck på vägföreningens båda representanter.

Överoptimistisk tidsplan
Vägföreningens föredragande redovisade följande optimistiska tidsplan:
- beslut i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 12 nov
- beslut i KSAU strax därefter
- beslut i fullmäktige i december
- laga kraft efter nyår
- byggrätter från mars

Det är knappast det scenario vi har framför oss.

För det första kan det förväntas en begäran om att pröva lagligheten i avtalet mellan vägförening och kommun.
För det andra kommer en begäran om att miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i detaljplanen innan den kan behandlas i nämnder och fullmäktige.
För det tredje kommer överklagan till högre instans efter det att fullmäktige fattat beslut om detaljplanen såvida man inte dessförinnan ändrat sig i huvudmannaskapsfrågan.


Försök att skrämmas
Vägföreningens representanter försökte skrämma fastighetsägarna med att ”om det nu inte blir ett snabbt beslut om detaljplan i Solviksområdet då skulle man hamna sist i plankön och få börja om på ny kula om några år.”

Det påståendet får man ta med en nypa salt. Länsstyrelsen har sedan flera år ögonen på Nacka kommun för att man släpar efter med anläggning av kommunalt vatten och avlopp i förnyelseområdena. Jämför med fallet Älgö där kommunen fick ett myndighetsåläggande av länsstyrelsen att ordna med försörjning av VA senast före ett visst årtal.

Än är det inte för sent att tänka om i huvudmannaskapsfrågan. Varför vänta i två år på regeringsrättens förväntade beslut efter överklagan?


Tore Kellquist
Kummelnäs 2008-11-11


Svara på detta meddelande (du måste vara registrerad användare)
Anmäl dig som användare (läs först Klotterplankets regler)

Klotterplankets regler
Anmäl detta inlägg för granskning

Till klotterplankets förstasida


Meddelanden under denna huvudrubrik:
Striden runt potthålen går vidare (Tore Kellquist), 2008-11-11 16:33

© 1999-2006  Allt-i-Kummelnäs
ver 2.3