Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   Tore Kellquist är Kummelnäsbo sedan 50-talet


 Debattartiklar
2007-07-06:
Ett svek mot Risetboende

2006-04-11:
Rättelse till Tore Källquists inlägg

2006-04-10:
Svar till Tore Kellquist

2006-04-06:
Kvarterssamtal med överrock

2006-03-23:
S-ledaren Karin Norman anför...

2006-03-08:
Tore Kellquists dubbelspel...

2006-02-22:
S-toppen i Boo försöker förleda...

2006-02-14:
Fakta om Björnberget

2005-01-24:
Hur blev avlopps-frågan en vägfråga?

2004-11-29:
Nytt hopp för de boende

2004-10-12:
Ingen gift-anläggning i...

2004-10-03:
Starkt stöd för de boendes rätt...

2004-09-26:
Information wants...

 
Om DEBATT


Kummelnäs DEBATT

"Kvarterssamtal med 'överrock' "

Det tas nya grepp i planprocessen i Norra Boo och det kan behövas. De kvartersvisa samrådsträffarna med fastighetsägarna i Björnberget har givit mersmak och fortsättning följer nu i västra Kummelnäs i planområdet F.

Jag har läst protokollsanteckningarna från samrådsträffarna i Björnberget, som genomfördes under oktober-november ifjol. Det hölls sju möten med mellan fem till tretton deltagare på varje. Det innebar att alla kunde sitta runt samma bord och i lugn och ro föra samtal sinseemellan och med planchefen Tord Runnäs och utredningsingenjören Per Johnsson efter deras inledande föredragning. Deltagarna kunde t.ex. i förekommande fall ställa frågor om möjligheten att stycka sin tomt och direkt vid bordet får en preliminär bedömning om det var möjligt eller ej.

Fastighetsägarna i Björnberget har även haft tillfälle att redovisa sin uppfattning om huvudmannaskap över vägarna vid samrådsmötena. Tidigare s.k. enkäter av vägföreningen, kända för sin starka vinkling, har visat på en stor majoritet för enskild väghållning. Resultatet från de kvartersvisa träffarna ger nu en annan bild. Av kommunens anteckningar från kvarterssamråden framgår att 45 % uttalade sig för enskilt huvudmannaskap, 29 % förordade kommunalt medan 26 % var osäkra eller ej tagit ställning.

Efter de sju mötena har fastighetsägarna haft möjlighet att såväl skriftligt som muntligt lämna kompletterande uppgifter och önskemål. Allt har sedan redovisats i anteckningar, som alla fastighetsägare kunnat ta del av. Bra och seriöst var ett allmänt omdöme om träffarna.

Nu är det alltså dags för att köra Björnbergsmodellen vidare i västra Kummelnäs. Tolv möten planeras under tiden andra halvan av april till början av juni. Små grupper om 12 à 13 fastighetsägare bjuds in åt gången för att garantera att alla skall få tillfälle att föra fram sina synpunkter och ställa frågor. Men i ett avseende avviker man från Björnbergsmodellen. Med vid bordet vid varje möte skall nämligen också Vägföreningens ordförande eller någon av hans vapendragare i styrelsen sitta. Man kan undra varför.

Är inte fastighetsägarna i västra betrodda och kapabla att på egen hand få föra sin talan utan måste ha en "överrock" närvarande för att nu ta till en gammal sportterm?

Man kan som sagt undra varför. En kvalificerad gissning är att hr Brott et. Co. och en del politiker i områdesnämnden blivit illa berörda av den kraftiga opinionssvängningen i huvudmannaskapsfrågan i Björnberget. Sedan tidigare har det i vissa kretsar funnits en öppen misstro mot kommunens information i planfrågor och speciellt då i frågan om vem som skall sköta vägarna. Kommunens kritiker har inte varit sena att underblåsa detta. Att tränga sig in på kvarterssamtalen skulle naturligtvis kunna vara ett sätt att leda in folket på de rätta vägarna.

2006-04-06
Tore Kellquist
 

Lämna synpunkter på denna artikel.
 

Vill du själv bidra med en artikel?
Maila i sådant fall till anders.lundell@kummelnas.se
Du behöver inte ha din artikel färdig vid en första kontakt, välkommen att bolla idéer.

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3