Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   Erik Lundgren är ordförande i Sågsjöns Fastighetsägar-förening och Kummelnäsbo sedan 1995.


 Debattartiklar
2007-07-06:
Ett svek mot Risetboende

2006-04-11:
Rättelse till Tore Källquists inlägg

2006-04-10:
Svar till Tore Kellquist

2006-04-06:
Kvarterssamtal med överrock

2006-03-23:
S-ledaren Karin Norman anför...

2006-03-08:
Tore Kellquists dubbelspel...

2006-02-22:
S-toppen i Boo försöker förleda...

2006-02-14:
Fakta om Björnberget

2005-01-24:
Hur blev avlopps-frågan en vägfråga?

2004-11-29:
Nytt hopp för de boende

2004-10-12:
Ingen gift-anläggning i...

2004-10-03:
Starkt stöd för de boendes rätt...

2004-09-26:
Information wants...

 
Om DEBATT


Kummelnäs DEBATT

"Fakta om Björnberget"

På Kummelnäs Västra Fastighetsägarförenings hemsida förekommer en artikel med titeln 'KVARTERSSAMRÅD LYCKAT GREPP I BJÖRNBERGET'. Jag antar att idén med artikeln är att ge fastighetsägarna i Västra Kummelnäs exempel på vad som händer i andra närbelägna planområden för att underlätta några av de svåra val som vi fastighetsägare står inför när det gäller styckningar, huvudmannaskap för vägar och allmän platsmark o.s.v.

Om detta är motivet med artikeln är det lämpligt att kontrollera fakta och inte använda svepande formuleringar. Som ordförande i fastighetsägarföreningen (Sågsjöns Fastighetsägarförening) i det aktuella området känner jag inte igen den beskrivning som ges i artikeln.

Det hävdas att opinionen för enskild väghållning svängt så att det nu finns en klar majoritet för att kommunen tar över vägarna. Var författaren fått denna uppfattning ifrån vet jag inte, men konkreta fakta är följande: Vid en enkätundersökning genomförd av fastighetsägarföreningen under tidig höst 2005 var 80 % för enskilt huvudmannaskap, 12 % för kommunalt och 8 % osäkra. Vid de kvartersvisa samråden frågade planchefen, Tord Runnäs, fastighetsägarna om deras åsikt. Enligt kommunens anteckningar från mötena önskade då 45 % enskilt huvudmannaskap, 29 % var för kommunalt huvudmannaskap, 26 % var osäkra och hade ej tagit ställning. Denna fråga ställdes i slutet av de kvartersvisa mötena, efter en ganska ensidig information till förmån för kommunalt huvudmannaskap.

Hur detta kan bli en klar majoritet för kommunalt huvudmannaskap förstår inte jag. Möjligtvis kan man säga att fastighetsägarna har blivit mer osäkra efter kommunens information. Något som understryker vikten av att det i utställningen presenteras två genomarbetade alternativ med uppgifter om: körbanebredd, vägområdesbredd, ytbeläggningsmaterial, vägbelysning, bärighetsstandard, kostnader, genomförandetider mm.

Man kan också undra om det allmänna omdömet, att det var bra och seriöst genomförda möten av kommunen, är författarens eget eller om har han ringt runt till fastighetsägarna vid Björnberget.

2006-02-14
Erik Lundgren
 

Lämna synpunkter på denna artikel.
 

Vill du själv bidra med en artikel?
Maila i sådant fall till anders.lundell@kummelnas.se
Du behöver inte ha din artikel färdig vid en första kontakt, välkommen att bolla idéer.

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3