Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   Peter Zethraeus

Peter Zethraeus är ledamot för (m) i Boo Områdesnämnd och Kummelnäsbo sedan 1996.


 Debattartiklar
2007-07-06:
Ett svek mot Risetboende

2006-04-11:
Rättelse till Tore Källquists inlägg

2006-04-10:
Svar till Tore Kellquist

2006-04-06:
Kvarterssamtal med överrock

2006-03-23:
S-ledaren Karin Norman anför...

2006-03-08:
Tore Kellquists dubbelspel...

2006-02-22:
S-toppen i Boo försöker förleda...

2006-02-14:
Fakta om Björnberget

2005-01-24:
Hur blev avlopps-frågan en vägfråga?

2004-11-29:
Nytt hopp för de boende

2004-10-12:
Ingen gift-anläggning i...

2004-10-03:
Starkt stöd för de boendes rätt...

2004-09-26:
Information wants...

 
Om DEBATT


Kummelnäs DEBATT

"Starkt stöd för de boendes rätt att själva välja huvudman för vägar och allmänplatsmark"

Kommunalt eller enskilt huvudmannaskap? PBL, plan och bygglagen, som styr över denna fråga, anger att ett kommunalt huvudmannaskap för vägar och allmän platsmark är grundalternativet, om inte särskilda skäl finns. Ett sådant skäl kan vara att de boende själva önskar ta över/behålla ansvaret för vägarna, men då ska denna önskan finnas dokumenterad i vederhäftig form, t ex via enkät eller liknande Det har bl a visats i ett planärende i Lännersta som överklagades ända upp till Regeringen. Det är logiskt, eftersom en kommun inte ska kunna avsäga sig ansvaret för vägarna, mot de boendes önskan.

Märkligt nog finns det trots detta ofta ett kompakt motstånd från ansvariga tjänstemän på Nacka kommun att låta vägansvaret ligga kvar hos eventuell vägförening. Inte sällan ställs man som politiker inför ett föreslaget kommunalt övertagande av vägansvaret, trots att stark opinion för ett fortsatt enskilt huvudmannaskap finns. För vems höga nöjes skull kan man fråga sig? Det är knappast så att skattekollektivet eller ekonomerna i kommunalhuset längtar efter ytterligare kostnadsansvar.

Hur ser det politiska läget ut i frågan? Faktum är att ytterst få frågor har en så starkt parlamentarisk förankring som stödet för att de boende i ett planområde själva ska kunna välja huvudmannaskapet för vägar och allmän platsmark vid planläggning..
Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas majoritetesprogram visar ett tydligt stöd för de boendes önskan, så gör även både Miljöpartiets och Vänsterpartiets program, dvs sammantaget dryga 80% rösterna i nämnder och kommunfullmäktige. Det enda partiet som ställer sig utanför denna samling, och som med andra ord uttalat förvägrar de boende i ett planområde att själva kunna påverka huvudmannaskapsfrågan, enskilt eller kommunalt, är Socialdemokraterna.

Utsikterna för att de boende faktiskt ges möjlighet att välja huvudmannaskap borde alltså vara goda. Om det innebär kommunalt eller enskilt, det avgör de som bor i planområdet, i sann demokratisk anda.

Varför är ansvariga tjänstemän och Socialdemokrater så rädda för det?

2004-10-03
Peter Zethraeus
 

Lämna synpunkter på denna artikel.
 

Vill du själv bidra med en artikel?
Maila i sådant fall till anders.lundell@kummelnas.se
Du behöver inte ha din artikel färdig vid en första kontakt, välkommen att bolla idéer.

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3