PRESSMEDDELANDE

2004-10-07

Vänsterpartiet avvisar miljöfarlig avfallsanläggning på ön Höggarn

Lidingö kommun planerar tillsammans med NCC att bygga upp en anläggning
för behandling av förorenade massor på skärgårdsön Höggarn.
Höggarn ligger nära Nackas kust och bostäder där varför det är en
angelägenhet för Nacka.
- Tanken att förlägga en anläggning för att hantera starkt förorenade
massor på en skärgårdsö mitt i en stor farled är fullständigt befängd!
Det
säger Rolf Wasteson, Vänsterpartiet gruppledare i Nacka och ledamot av
Kommunstyrelsen. Jag anser att det är olämpligt att frakta giftiga
jordmassor på pråmar i en inseglingsränna och sedan sanera dem ute i
skärgården.

Dan Johansson, Vänsterpartiets ledamot av Områdesnämnden i Boo, den
nämnd som har miljöansvaret för den del av Nacka som ligger närmast
Höggarn, instämmer.
- Riskerna för de kringboende, och då är det Nackabor som bor närmast,
är oacceptabla. Med giftiga jordmassor alldeles invid vattnet är risken
uppenbar att gifter kan läcka ut och förorena fjärden och stränderna
runt ikring. Både verksamheten i sig och transporterna till Höggarn är
definitivt
ett högriskprojekt. Fullständigt olämpligt när vi annars försöker skydda
skärgården från miljöstörningar.

Både Rolf Wasteson och Dan Johansson menar att sanering och lagring av
förorenade jordmassor måste göras på en miljömässigt
bättre etableringsplats.
- Det är oansvarigt av den moderatledda kommunledningen på Lidingö att
dra igång detta projekt utan tanke på konsekvenserna för miljön
omgivningen, säger Rolf Wasteson.

Kontaktpersoner för Vänsterpartiet i Nacka i detta ärende är
Rolf Wasteson t 0708-38 40 56
Dan Johansson, t 715 66 62 (hem), 674 7113 (arb)